Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień

PODSTAWA PRAWNA

- art. 3 ust 1, art. 4, art. 6, art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz 721 z późn. zm.),
- § 2 pkt 3, § 3 ust. 3, § 5, § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia lub jej przedstawiciela ustawowego,

Wniosek składa się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu osoby zainteresowanej lub właściwym dla miejsca pobytu w przypadku osób:

 • bezdomnych;
 • przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych;
 • przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 • przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Miejscem stałego pobytu jest miejscowość, w której wnioskodawca zamieszkuje pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Uwaga: W przypadku osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych nie jest wymagane przebywanie w miejscowości, w której się nie zamieszkuje co najmniej dwa miesiące, ale przebywanie poza miejscowością w której się zamieszkuje ponad dwa miesiące – znaczenie ma zatem okres przebywania poza miejscowością w której się zamieszkuje oraz fakt przebywania przez cały ten okres ze względów zdrowotnych lub rodzinnych. Ciężar dowodu w zakresie długości okresu przebywania poza miejscem stałego pobytu oraz przyczyn tego przebywania obciąża wnioskodawcę.- wniosek osoby

 

2. Oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumetnacji medycznej, tj. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ lub podmiot, który dokumenty wytworzył, w tym m.in.:

 • kartoteki z poradni prowadzących,
 • dokumentację leczenia szpitalnego (np. karty wypisowe, karty informacyjne),
 • aktualne wyniki badań (np. opisu RTG, audiogramu, spirometrii),
 • opinię psychologiczną z 2 ostatnich lat z uwzględnieniem stopnia upośledzenia i ilorazu inteligencji,
 • inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu strony a mogącą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • kserokopię orzeczenia wydanego przez: inny zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, ZUS, KIZ, KRUS, MON wydane przed 1997r. - jeżeli takie wnioskodawca posiada.
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna, kuratora lub rodziny zastępczej (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych, pozbawionych zdolności do czynności prawnych, wobec których ustanowiony został kurator lub opiekun prawny),
 • oświadczenie osoby zainteresowanej o celu i terminie pobytu na terenie objętym działaniem Zespołu – dotyczy osób nieposiadających stałego lub czasowego meldunku,

TERMIN

W przypadku kompletnego wniosku, nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych (np. przeprowadzenie konsultacji) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Osobie zainteresowanej wydaniem orzeczenia wyznacza się termin posiedzenia. O tym, w jakim dniu i godzinie powinna się zgłosić zostaje powiadomiona na piśmie listem zwykłym, co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia. Osobisty udział osoby zainteresowanej wydaniem orzeczenia na posiedzeniu jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu, która nie zostanie usprawiedliwiona ważnymi przyczynami skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Możliwe jest odstąpienie od konieczności osobistego udziału zainteresowanej strony w posiedzeniu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy osoba z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby nie jest zdolna odbyć podróży do siedziby Zespołu - fakt ten musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna przedstawioną dokumentacje medyczną za wystarczającą do wydania oceny, wówczas sprawa może być rozpatrywana bez badania, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej. Po rozpoznaniu sprawy w dniu posiedzenia Zespół w ciągu 14 dni dostarcza osobie zainteresowanej na piśmie decyzję Składu Orzekającego listem za potwierdzeniem odbioru.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie nie przysługuje.

UWAGI !


Dotyczy osób, które posiadają orzeczenia innych organów orzeczniczych, w których nie określono przyczyn niepełnosprawności lub wskazań, o których mowa w art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wniosek oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień można uzyskać w Punkcie Obsługi Interesanta.

DRUKI DO POBRANIA

pdf drukuj
do góry strony