Oferta realizacji zadania publicznego

Wzór oferty – zadanie publiczne

Wzór oferty na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Formularz oferty wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 20570).

Wzór oferty - programy zdrowotne

Wzór oferty - inicjatywa lokalna

Wzór oferty na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Formularz oferty wg wzoru określonego w zarządzeniu nr 2360/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie Regulaminu trybu realizacji i szczegółowych kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Wzór oferty – zadanie publiczne art. 19a

Wzór formularza – zadanie publiczne art. 12

Wzór oferty – zadanie publiczne art. 19a - wersja edytowalna

pdf drukuj
do góry strony