Ocena świadczonych porad

o udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prawnik/doradca obywatelski przekazuje osobie uprawnionej Część B karty pomocy, opatrzoną pieczęcią Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, celem wyrażenia opinii o udzielonej pomocy. Przed przekazaniem niniejszego dokumentu osobie uprawnionej, prawnik/doradca obywatelski wypełnia dane zawarte w pkt 1 Karty. Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną Część B karty pomocy w urnie znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy prawnej. Osoba udzielająca pomocy nie ma dostępu do zawartości urny.

Część B karty pomocy może również zostać przekazana przez osobę uprawnioną drogą elektroniczną bezpośrednio do Urzędu Miasta Częstochowy na adres: npp@czestochowa.pl. W przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie przekazuje się osobie uprawnionej Części B karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona jest informowana o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej pomocy za pomocą pliku z kartą pomocy część B do pobrania poniżej na adres poczty elektronicznej npp@czestochowa.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Polityki Społecznej
Ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
z  dopiskiem „NPP – karta pomocy część B”


W tym przypadku beneficjent wypełnia także dane zawarte w pkt 1 dokumentu (minimum datę porady oraz numer Punktu).

pdf drukuj
do góry strony