Nieodpłatna pomoc prawna

KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM


W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy od 19 października 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Częstochowie w trybie stacjonarnym.

Zapewniając Państwu bezpieczeństwo, porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 34 37-07-201 
lub elektronicznie na adres mailowy: npp@czestochowa.pl

W odpowiedzi na przesłane drogą mailową zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.


W przypadku zgłoszenia w celu uzyskania  porady udzielanej  ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ otrzymają Państwo informację o adresie elektronicznym, na który należy przesłać treść swojego problemu prawnego. Porada prawna zostanie skonstruowana przez adwokata/radcę prawnego/doradcę obywatelskiego bez zbędnej zwłoki a następnie odesłana na Państwa adres mailowy.

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

  1. poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym, lub
  2. wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
  3. sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym 

- w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym. 

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Częstochowie funkcjonuje 9 Punktów, w tym 6 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 

5 Punktów, w ramach otwartego konkursu ofert, powierzono do prowadzenia organizacji pozarządowej  - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy:


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 25

42-217 Częstochowa

porady adwokatów - poniedziałek-piątek 7:30-11:30 


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 25

42-217 Częstochowa

porady radców prawnych - poniedziałek-piątek 11:30-15:30 


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 3

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, p. 1

42-217 Częstochowa

porady adwokatów - poniedziałek-piątek 7:30-11:30 


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 4

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, p. 1

42-217 Częstochowa

porady radców prawnych - poniedziałek-piątek 11:30-15:30 


Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 5

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, p. 2

42-217 Częstochowa

porady adwokatów - poniedziałek-piątek 7:30-11:30 


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 6

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, p. 2

42-217 Częstochowa

porady radców prawnych - poniedziałek-piątek 11:30-15:30 


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  nr 7

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

porady doradców i mediatorów - poniedziałek-piątek 7:30-11:30 


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nr 8

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22, lok. 21

42-202 Częstochowa

porady doradców - poniedziałek-piątek 15:00-19:00 


UMAWIANIE TERMINU WIZYTY

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po

umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37-07-201

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy). 


W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. 


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. 


Nieodpłatna mediacja, świadczona w  Punkcie Nr VII,  obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  • przeprowadzenie mediacji;
  • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

nie obejmuje spraw, w których:

  • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. (art. 4a, ust. 1- 4)


Mobilne porady:

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Mobilne porady – udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 11:30-15:30

Porady na telefon – w pozostałe wtorki miesiąca w godzinach 11:30-15:30.


Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przekazują do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ust. 2 ustawy), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
pdf drukuj newsletter
do góry strony