NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W CZĘSTOCHOWIE

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Częstochowie funkcjonuje 8 Punktów, w tym 6 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

4 Punkty, w ramach otwartego konkursu ofert, powierzono do prowadzenia Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie.

 

Zadanie jest finansowane ze środków dotacji celowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 • Nr I i II PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  Urząd Miasta Częstochowa
  ul. Śląska 11/13, lok. 25
  42-217 Częstochowa 
  (dyżur: Punkt I w godz. 7:30-11:30, Punkt II w godz. 11:30-15:30)

 • Nr III i IV PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  Urząd Miasta Częstochowa
  ul. Nowowiejskiego 26, lok. 1
  42-217 Częstochowa
  (dyżur: Punkt III w godz. 7:30-11:30, Punkt IV w godz. 11:30-15:30)

 • Nr V i VI PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
  Urząd Miasta Częstochowa
  ul. Nowowiejskiego 26, lok. 2
  42-217 Częstochowa 
  (dyżur: Punkt V w godz. 7:30-11:30, Punkt VI w godz. 11:30-15:30)

 • Nr VII i VIII PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
  VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
  ul. Worcella 22, lok. 21
  42-202 Częstochowa
  (dyżur: Punkt VII w godz. 11:00-15:00, Punkt VIII w godz. 15:00-19:00)

Nieodpłatne porady prawne odbywać się będą także w wybrane soboty 2024 roku w siedzibie organizacji pozarządowej realizującej zadanie:

Dyżury sobotnie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie
Al. Pokoju 12, 42-207 Częstochowa
w godz. 8:00 - 14:00.

Informacja telefoniczna o terminach:
- pod nr telefonu: 34 37 07 201;
- w BIP: Harmonogram dyżurów sobotnich

Dyżur specjalistyczny
Na terenie Częstochowy utworzono dyżur specjalistyczny z zakresu praw cudzoziemców przebywających w Polsce( udzielenie porady dot. tylko zakresu prawa polskiego):

- dyżur w środy godz. 11:30 do 15:30

II Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa
porad udziela Błażej Kołodziejczyk – radca prawny

Istnieje również możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju – za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Ich lista dostępna jest w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej

UMAWIANIE TERMINU WIZYTY:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.


Zgłoszeń dokonuje się:

- telefonicznie pod numerem: 34 37 07 201 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30)
- elektronicznie pod adresem: npp@czestochowa.pl
- osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:30).


ZAKRES POMOCY:

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

Nieodpłatna mediacja (zgodnie z art. 4a, ust. 1- 4), świadczona w  Punkcie Nr V i VII,  obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
pdf drukuj
do góry strony