Nadużycia

Zgodnie z Wytycznymi programowymi w sprawie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych oraz zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  odpowiedzialność za dostrzeganie potencjalnych sygnałów nieuczciwej działalności i odpowiednie na nie reagowanie spoczywa na wszystkich osobach zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020 zarówno w IZ RPO WSL, jak i IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL.

IZ RPO WSL/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL jest zobowiązana brać pod uwagę wszelkie sygnały dotyczące podejrzenia wystąpienia nadużycia finansowego i podjąć stosowne kroki w celu zweryfikowania uzyskanej informacji. Informacja o podejrzeniu nadużycia finansowego może zostać otrzymana od dowolnego podmiotu w formie informacji anonimowej, prasowej lub innej niepotwierdzonej informacji. W takiej sytuacji IZ RPO WSL oraz również IP RPO WSL/ IP ZIT/RIT RPO WSL (w zakresie swoich kompetencji) przeprowadza postępowanie sprawdzające w celu potwierdzenia otrzymanej informacji. Ze względu na ograniczony zakres kompetencji IP ZIT/RIT RPO WSL, którym nie przekazano do realizacji zadań w zakresie kontroli i weryfikacji wydatków, instytucje te, jeśli nie mają możliwości przeprowadzenia czynności sprawdzających w celu uprawdopodobnienia otrzymanego zgłoszenia, przekazują informacje o potencjalnych nadużyciach do IZ RPO WSL zweryfikowane w zakresie możliwym do przeprowadzenia. Dalsze czynności wyjaśniające (np. kontrole doraźne) prowadzone są przez IZ RPO WSL. IZ RPO WSL/ IP RPO WSL/ IP ZIT/ RIT RPO WSL informują na swoich stronach internetowych wnioskodawców i beneficjentów RPO WSL 2014-2020 oraz inne podmioty, w jaki sposób mogą przekazać posiadaną informację o podejrzeniu nadużycia finansowego.

Więcej informacji w tym zakresie znajdują się na stronie IZ RPO WSL, w zakładce "Realizuję projekt" - "Kontrola, nieprawidłowości, nadużycia" - "Czym są nadużycia" 

pdf drukuj
do góry strony