Miejska Rada Seniorów

Skład

W skład Rady wchodzi od 7 do 12 seniorów, w tym:
 1. do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działających na rzecz środowiska osób starszych,
 2. 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,
 3. 2 przedstawicieli Rady Miasta,
 4. 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.

Członkowie Rady pełnia swe funkcje społecznie.

Miejska Rada Seniorów

Zgodnie z zarządzeniem Nr 196.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2019 r. z późn. zm w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady wchodzą:
 
Śp. Pani Elżbieta Kunicka – Przewodnicząca Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy,
Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Pan Bogumił Dobosz – Sekretarz, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy
Pani Elżbieta Jazłowiecka - Członek Rady,  przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pani Krystyna Karlak - Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
Pani Czesława Konieczna- Członek Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy
Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy
Pan Witold Mackiewicz - Członek Rady, przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego
Pani Elżbieta Markowska - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pokolenia” Zarząd Miasta i Powiatu
Śp. Pan Waldemar Świerczyński - Członek Rady, przedstawiciel Częstochowskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego ,,Jozue" - do 14 sierpnia 2019 r.
Pan Jerzy Zając- Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 
Obsługę kancelaryjno - biurową Miejskiej Rady Seniorów zapewnia:
Biuro Obsługi Seniora działające w ramach Wydziału Polityki Społecznej
ul. Śląska 3/5
tel. (34) 37 07 111

Działalność

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Rada ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla władz Miasta. Rada działa w następujących obszarach:

 • zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
 • wspieranie aktywności ludzi starszych,
 • profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 • przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 • rozwój form wypoczynku, dostępu do edukacji i kultury,
 • mieszkalnictwo dla seniorów.

Do zadań Rady należy:

 • ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych
 • przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 • monitorowanie potrzeb seniorów również w zakresie ochrony zdrowia dla seniorów,
 • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
 • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego dotyczące seniorów,
 • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Częstochowy ze środowiskiem osób starszych,
 • informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
 • upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach.

Dyżur Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów

W każdą drugą środę miesiąca Wiceprzewodnicząca Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Częstochowie Pani Ewa Pachura pełni dyżur w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 pokój 108 (I piętro) w godz. 14.30 – 15.30. po wcześniejszym zgłoszeniu akcesu pod numerami tel. 34 3707 201 lub 37 07 612.


Podstawa prawna

pdf drukuj
do góry strony