Aktualności

KONKURS NA PRACĘ DYPLOMOWĄ

06.10.2023

Po raz kolejny absolwenci uczelni wyższych, którzy napisali pracę dyplomową związaną z Częstochową, mogą zgłosić ją do miejskiego konkursu. Propozycje będą przyjmowane do 15 grudnia.

Akademicka Częstochowa, w ramach której przyznawana jest nagroda za najlepszą pracę naukową jest elementem programu Teraz Lepsza Praca. Utworzono go dążąc do tworzenia miasta przyjaznego, zapewniającego mieszkańcom dobre i godne życie oraz pracę we właściwych warunkach, należycie wynagradzaną i wykonywaną przez wykształcone kadry. By tak się stało, niezbędna jest współpraca w obszarze Biznes – Nauka – Samorząd, która warunkuje dziś właściwy rozwój miasta.

Uczestnikiem konkursu może być absolwentka lub absolwent uczelni wyższej, którzy obronili pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową. Temat może dotyczyć aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową - Biuro Ładu Korporacyjnego".

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:
• pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
• wypełnionych kart i oświadczeń, zgodnie z załącznikami do zarządzenia,
• potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
• streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl.

Zarządzenie wraz załącznikami znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


do góry strony