Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Projekt pn. „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej” jest współfinansowany

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od dnia 1 stycznia 2019 roku trwa realizacja projektu „Innowacje w częstochowskiej pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregion Północny.

 • Całkowita wartość projektu: 1 394 316,00PLN
 • Wartość dofinansowania: 1 296 713,88 PLN (93%)
 • Wkład własny 97 602,12P LN (7%)

 

Projekt realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w drodze powierzenia.

Termin realizacji zadań merytorycznych projektu: 01.02.2019-31.12.2020

 

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych w lokalnej społeczności.

Zakłada komplementarne wsparcie 190 osób należących do grupy osób defaworyzowanych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w trudnej sytuacji, przeżywających kryzysowe sytuacje, charakteryzujące się bezradnością i biernością życiową, wycofaniem społecznym.

Projektem zostaną objęte między innymi:

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz opuszczające pieczę zastępczą
 • rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
 • osoby niesamodzielne
 • osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.

Projekt pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków odizolowania tych osób, wpływając na aktywizację i przeciwdziałanie ich izolacji w społeczeństwie, a także integrację międzypokoleniową.

 

W ramach projektu planowane są dwa zadania:

 1. "Utworzenie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością." Osoby z niepełnosprawnością, będą mogły skorzystać z usług specjalistycznych i opiekuńczych: terapii zajęciowej, rehabilitacji, aktywizacji społecznej i zawodowej, konsultacji specjalistycznych (psychiatry, psychologa) co pozwoli na samodzielną egzystencję w środowisku lokalnym. Terapia zajęciowa zostanie dobrana indywidualnie dla każdego uczestnika. Planuje się zorganizowanie zajęć: arteterapii (terapia przez sztukę), estetoterapii (terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i kontakt z przyroda). Zostaną zorganizowane warsztaty dotyczące życia codziennego, podjęcia zatrudnienia, samodzielności, itd
  Zadanie powierzone do realizacji Fundacji Oczami Brata
  Adres Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością - Częstochowa, ul. Hłaski 10.
  Biuro projektu Zleceniobiorcy - Częstochowa, ul. Łukasińskiego 40.

 2. Wsparcie dla Rodziny." Opieką zostaną objęte rodziny, w tym dzieci i młodzieży przeżywająca rozmaite problemy życiowe, rodzinne wychowawcze, usamodzielniający się wychowankowie z pieczy zastępczej, wymagający szerszego wsparcia i pogłębionej terapii. Oferowana będzie pomoc specjalistów: psychologa (psychologa dziecięcego), terapeuty rodzinny, psychoterapeuty, logopedy, edukatora seksualnego. Dzieciom i młodzieży zostanie zapewniona pomoc z dostosowaniem metod i sposobu oddziaływań odpowiednio do ich wieku, możliwości rozwojowych i potrzeb środowiskowych. Świadczone będą usługi asystenta rodziny jako uzupełnienie pracy z rodziną, co pozwoli na integrację rodziny, zmniejszenie przemocy domowej i liczby dzieci umieszczanych poza rodziną.
  Zadanie powierzone do realizacji Stowarzyszeniu na rzecz pomocy dziecku i rodzinie "DLA RODZINY"
  Adres placówki wsparcia dziennego - Częstochowa ul. Sułkowskiego 9
  Biuro projektu Zleceniobiorcy - Częstochowa ul. Sułkowskiego 9

 

Aktualne informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są na stronach internetowych realizatorów:
 • zadanie "Utworzenie Ośrodka wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością" - zobacz
 • zadanie " Wsparcie dla Rodziny - zobacz

 

Kontakt:

Małgorzata Narolska

Wydział Polityki Społecznej

ul. Focha 19/21, pokój 46, tel. 34 37 07 633

e-mail: mnarolska@czestochowa.um.gov.pl

Rekrutacja do zadania "Ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością"

Rekrutacja do projektu

pdf drukuj
do góry strony