Hejnał miasta

20 maja 2021 r. Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Hejnału Miasta Częstochowy oraz zasad jego używania. To historyczne wydarzenie, wpisujące się w obchody 800-lecia pisanych dziejów Częstochowy, poprzedzone było szeregiem ważnych działań. W listopadzie 2020 r. odbyło się spotkanie ,,Zespołu do spraw uroczystości i ceremoniału miejskiego”. Przewodniczył mu zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, a uczestnikami byli m.in. naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Aleksander Wierny oraz – w charakterze zaproszonego eksperta – dyrektor Filharmonii Częstochowskiej Adam Klocek. Przez aklamację zdecydowano, że jako propozycję hejnału Częstochowy prezydentowi miasta przedstawiony zostanie utwór znanego kompozytora i częstochowianina, Mateusza Pospieszalskiego. Po zapoznaniu się z utworem prezydent przedstawił go Radzie Miasta, a ta 17 grudnia 2020 r. podjęła intencyjną uchwałę, zatwierdzającą pomysł. Kolejnym krokiem było przedstawienie propozycji Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przy braku zastrzeżeń ze strony Komisji możliwe stało się podjęcie właściwej uchwały, zatwierdzającej hejnał oraz zasady jego używania. Tym samym hejnał autorstwa Mateusza Pospieszalskiego stał się jednym z symboli samorządowych Miasta Częstochowy. 

Hejnał Miasta Częstochowy może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należyty szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla symboli miejskich. Hejnał, stanowiący własność Miasta Częstochowy, może być wykonywany osobiście przez muzyka lub odtwarzany publicznie z zapisu cyfrowego, za pomocą urządzeń emitujących dźwięk. 

Hejnał wykonuje się lub odtwarza podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych, a także podczas imprez i uroczystości o szczególnym znaczeniu dla Gminy Częstochowy i jej mieszkańców. Wykonanie lub odtwarzanie hejnału podczas uroczystości o charakterze państwowym następuje na początku każdej uroczystości bezpośrednio po Hymnie Państwowym. Dopuszcza się cykliczne odtwarzanie hejnału w miejscach o szczególnym znaczeniu historycznym dla Miasta i jego mieszkańców. 

Hejnał może być używany przez Radę Miasta Częstochowy, Prezydenta Miasta Częstochowy, Urząd Miasta Częstochowy, gminne jednostki organizacyjne.

Wykonuje się go lub odtwarza w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy Częstochowy, w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz w samorządowych instytucjach kultury. Za zgodą Prezydenta Miasta Częstochowy, wyrażoną w odpowiedzi na pisemny wniosek, hejnał może być wykonywany lub odtwarzany nieodpłatnie również przez inne podmioty i w innych niż wyżej wymienione miejscach. Wydając zgodę, prezydent bierze pod uwagę między innymi to, czy wykorzystywanie hejnału będzie się odbywało w sposób gwarantujący mu należyty szacunek. Prezydent może cofnąć zgodę na używanie hejnału, jeśli będzie on wykorzystywany niezgodnie z przedstawionym we wniosku celem, niezgodnie z określonym we wniosku sposobem, sprzecznie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, czy też w sposób niegwarantujący hejnałowi należytej czci i szacunku.


  • Hejnału można posłuchać na kanale youtoube
pdf drukuj
do góry strony