Fundusze Europejskie 2021-2027

Fundusze Europejskie 2021-2027

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej łącznie ok. 770 mld zł.:

 • 57 mld euro w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
 • 72,2 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania (EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus),
 • 4,4 mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).


Unia Europejska ustaliła najważniejsze cele polityki spójności, do których kraje członkowskie muszą dostosować szczegółowe cele swoich programów operacyjnych.
W projekcie Umowy Partnerstwa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokonało podziału środków przysługujących Polsce pomiędzy wskazane przez Unię Europejską cele:

 • Bardziej Inteligentna Europa (EFRR) - zwiększenie produktywności gospodarki (badania i innowacje, wzmacnianie potencjału przedsiębiorstw i cyfryzacja),
 • Bardziej Zielona Europa (EFRR) – obniżenie emisyjności i adaptację do zmian klimatu (wsparcie OZE, efektywności energetycznej, ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej),
 • Lepiej Połączona Europa (EFRR) – transformacja cyfrowa i niskoemisyjna systemu transportu (infrastruktura sieci TEN-T, cyfryzacja i integracja transportu, rozwój sieci szerokopasmowych),
 • Bardziej Społeczna Europa (EFS+) – budowa gospodarki opartej na wiedzy o silnym wymiarze społecznym (rozwój przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji, systemu ochrony zdrowia, kultury i turystyki),
 • Europa Bliżej Obywateli (EFRR) – wzmacnianie współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów społeczno-gospodarczych,
 • Sprawiedliwa Transformacja (FST) – łagodzenie społecznych, gospodarczych i społecznych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.


Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Największym beneficjentem środków europejskich spośród wszystkich regionów Polski ponownie będzie województwo śląskie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego będziemy mieli do wykorzystania 2 365 mln euro, a w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji kolejne 2 066 mln euro, co łącznie przełoży się na ponad 4 mld 430 mln euro.

Zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach do aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie finansowej poprzez składania propozycji projektów. Fiszkę projektową może złożyć osoba prawna lub grupa min. 15 mieszkańców za pomocą formularza elektronicznego. Informuję, iż złożenie fiszki projektowej nie gwarantuje realizacji zadania. 

W razie pytań prosimy o zadawanie pytań drogą mailową: fer@czestochowa.um.gov.pl lub telefonicznie: 34 3707 637 lub 34 3707 324.

Wypełnij fiszkę projektuObszary tematyczne, w ramach których można składać fiszki projektowe:

Ochrona środowiska i mieszkalnictwo

 • Modernizacja energetyczna plus infrastruktura OZE w:
        - budynkach użyteczności publicznej,
        - budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
        - u odbiorców indywidualnych (preferowane ciepło systemowe)

 • Rozwój infrastruktury służącej produkcji i dystrybucji energii z OZE
 • Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu (błękitno-zielona infrastruktura)
 • Rekultywacja/dekontaminacja/remediacja terenów zdegradowanych
 • Wsparcie ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich
 • Rewitalizacja miast: Kompleksowe zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich


Edukacja:

 • Podnoszenie jakości usług edukacji przedszkolnej
 • Tworzenie nowych i wspieranie funkcjonujących placówek przedszkolnych
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz podniesienie świadomości i umiejętności uczniów w zakresie planowania własnej ścieżki kariery
 • Tworzenie nowych, wspieranie funkcjonujących placówek szkolnych
 • Podnoszenie jakości edukacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej szkół
 • Program wsparcia utalentowanych uczniów
 • Kształcenie Zawodowe
 • Kształcenie Ustawiczne
 • Uczenie się przez całe życie
 • Cyfryzacja szkolnictwa zawodowego i ustawicznego
 • Wsparcie na budowę/modernizację laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z wyposażeniem

Rynek pracy i polityka społeczna:

 • Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej
 • Wsparcie dla osób opiekujących się osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym pomoc dla osób samozatrudnionych w celu utrzymania miejsca pracy
 • Koordynacja współpracy międzyinstytucjonalnej w obszarze rynku pracy
 • Kompleksowe programy wspierające aktywne włączenie społeczne
 • Tworzenie nowych lub wsparcie istniejących podmiotów reintegracyjnych
 • Podnoszenie kompetencji kadr systemu pomocy społecznej
 • Rozwój usług wspierających proces integracji społecznej lub zawodowej
 • Rozwój środowiskowych usług społecznych
 • Rozwój kadr świadczących wysokiej jakości usługi społeczne
 • Podnoszenie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej
 • Rozwój działań adopcyjnych
 • Tworzenie nowych, wspieranie funkcjonujących placówek opieki społecznej
 • Rozwój i poprawa dostępu do usług w zakresie opieki krótkoterminowej i długoterminowej z uwzględnieniem usług: opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i zdrowotnych
 • Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych
 • Wsparcie regionalnych programów zdrowotnych
 • Modernizacja bazy lokalowej i wyposażenia
 • Zwiększenie dostępności do usług skierowanych do dzieci i młodzieży w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu
 • Programy lub inicjatywy wspierające lokalne społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności
 • Kompleksowe działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich i rodzin
 • Tworzenie i rozwój placówek dziennego pobytu, krótkookresowego pobytu dla osób starszych wraz z zapewnieniem wyposażeniem

Zdrowie i usługi zdrowotne:

 • Wdrożenie e-usług w zakresie e-zdrowia
 • Tworzenie nowych i wspieranie funkcjonujących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 • Wsparcie na budowę/modernizację żłobków, klubów dziecięcych wraz z wyposażeniem
 • Kompleksowe wsparcie na rzecz poprawy stanu zdrowia osób w wieku aktywności zawodowej
 • Mechanizmy wspierające udział kadr medycznych i okołomedycznych w rynku pracy
 • Zwiększanie gotowości i zdolności systemów opieki zdrowotnej oraz ich odporności i możliwości szybkiego reagowania na poważne zagrożenia dla zdrowia społeczności lokalnej
 • Deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych
 • Wsparcie regionalnych programów zdrowotnych
 • Modernizacja bazy lokalowej i wyposażenia
 • Wsparcie na budowę/modernizację placówek zdrowotnych wraz z wyposażeniem

Turystyka i kultura

 • Rozwój flagowych regionalnych szlaków dziedzictwa kulturowego: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Orlich Gniazd, Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów
 • Wsparcie instytucji kultury
 • Ochrona kluczowych obiektów zabytkowych o znaczeniu regionalnym
 • Wsparcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (m.in. obszary górskie, Jura, Kraina Górnej Odry)
 • Tworzenie i rozwój regionalnych i subregionalnych szlaków turystycznych.
pdf drukuj

Multimedialne miasto

do góry strony