Ewaluacja Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023

Ogłoszenie o przeprowadzaniu ewaluacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu  badania ewaluacyjnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023, którego wdrażanie zakończyło się w tym roku.


Prace nad ewaluacją Programu prowadzone są ze wsparciem merytorycznym zewnętrznej firmy eksperckiej i zakończą się 15 grudnia br. Celem ewaluacji jest dokonanie zobiektywizowanej oceny jakości i wartości zrealizowanego Programu oraz osiągniętych efektów interwencji w obszarze rewitalizacji, który obejmuje 5 podobszarów.


Informacje na temat obszaru rewitalizacji, w którym realizowany był Program, wraz z charakterystyką i granicami wszystkich podobszarów znajdują się w Programie Rewitalizacji dla miasta Częstochowy na lata 2017-2023, dostępnym do pobrania ze strony BIP


Ewentualne uwagi czy sugestie dotyczące ewaluacji prosimy przesłać do dnia 17 listopada 2023 r. na adres poczty elektronicznej  rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl.

Badania ewaluacyjne Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy ma lata 2017-2023

W dniach 6 i 8 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się badanie ewaluacyjne Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023. Miało ono charakter jakościowy i służyło ocenie efektywności przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Programu.

Badanie zostało przeprowadzone przez ewaluatora zewnętrznego
– dr inż. arch. Dagmarę Mliczyńską-Hajdę, reprezentującą firmę Reviplan. Badaniu poddano 2 grupy interesariuszy rewitalizacji: pierwszą stanowili realizatorzy Programu – przedstawiciele Urzędu Miasta Częstochowy i jednostek organizacyjnych miasta, a drugą – partnerzy przedsięwzięć rewitalizacyjnych i ich odbiorcy, reprezentujący m.in. sektor gospodarczy oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty ekonomii społecznej.

Posiedzenie Komitet Rewitalizacji – 20.11.2023 r.

W dniu 20 listopada 2023 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy.

Spotkanie było poświęcone zakończeniu realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 i prowadzonym pracom nad raportem ewaluacyjnym, służącym ocenie efektywności podjętych w ramach Programu przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Posiedzenie odbyło się z udziałem ewaluatora zewnętrznego
– dr inż. arch. Dagmary Mliczyńskiej-Hajdy, reprezentującej firmę Reviplan, która przedstawiła wstępne wnioski z dotychczasowych badań ewaluacyjnych oraz informację na temat wybranych efektów rewitalizacji prowadzonej w mieście w ostatnich latach.
pdf drukuj
do góry strony