Edukacja

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska

Projekt „Wesołe przedszkole II”

Projekt „Wesołe przedszkole II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.


Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Częstochowa,

Podmiotem Realizującym w projekcie jest Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie.

Okres realizacji projektu: 1 maj 2021 r. –30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu to: 714 588,80 PLN, w tym   85% dofinansowania – 607 400,48 PLN 15% wkładu własnego – 107 188,32 PLN.

pdf drukuj
do góry strony