Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Ślaśkie, Unia Europejska

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa Zielonej Promenady Śródmiejskiej w Częstochowie.

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

  • Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”
  • Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”

  • Poddziałanie 10.3.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT”


Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem zadania było kompleksowe zagospodarowanie i przekształcenie istniejącego zaniedbanego terenu w nowoczesny obiekt użytkowy – pasaż spacerowo-rekreacyjny wraz z urządzeniami i instalacjami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

Zasadniczym elementem kompozycyjnym obiektu jest główna aleja poprowadzona w kierunku wschód-zachód od Alei Wolności do Alei Bohaterów Monte Casino, przez cały teren objęty opracowaniem, łącząca plac wejściowy z placem centralnym.

Plac wejściowy od Alei Wolności stanowi wejście główne na Promenadę, zaprojektowane poprzez rzeźbiarsko ukształtowaną kompozycję - rodzaj zwielokrotnionej bramy - przyjmującej formę żelbetowej pergoli.

Przy pomocy form architektonicznych – ogrodzenie gabionowe w granicy z działkami sąsiednimi oraz zwartej zieleni udało się odizolować przestrzeń Promenady od sąsiedztwa i wpływu ruchu ulicznego, w szczególności od strony Alei Bohaterów Monte Cassino.

Główna aleja Promenady prowadzi do centralnej części terenu, na którym zaprojektowany został owalny plac o charakterze wielofunkcyjnego placu sportowego z urządzeniami do ćwiczeń sprawnościowych typu street workout – dla osób w różnym wieku i o różnym przygotowaniu sportowym.

Plac może być również traktowany jako miejsce spotkań, wyposażony został w łukowe siedziska drewniane na murkach oporowych.

Cały plac otoczono skarpą w postaci „zielonego pierścienia” ograniczając tym samym uciążliwości sąsiedztwa arterii komunikacyjnej.

W rozwiązaniach zagospodarowania wydzielono strefy o odrębnych funkcjach czynnego wypoczynku, cichego wypoczynku czy spotkań służących integracji społecznej.

Przewidziano miejsca do rekreacji zarówno dla osób starszych, lubiących długie spacery, ludzi młodych, ceniących aktywny wypoczynek na wolnym powietrzu, jak i dzieci.

Wydzielono plażę miejską o nawierzchni trawiastej wyposażoną w leżaki, służącą odpoczynkowi przechodniów, użytkowników Promenady i gości odwiedzających obiekty zlokalizowane w pobliżu.

Wyznaczono aneksy wypoczynkowe wyposażone w ławki z oparciem.

Ławki z oparciem rozmieszczono również wzdłuż głównego traktu spacerowego.

Zainstalowano stojaki na rowery oraz kosze na śmieci.

Przewidziano pełną dostępność przestrzeni dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Teren został oświetlony i objęty miejskim monitoringiem wizyjnym.

Cała realizacja zakładała maksymalne pozostawienie i wykorzystanie istniejącej zieleni, przewidziano obsianie trawą powierzchni terenów naruszonych realizacją infrastruktury technicznej i niezbędnymi pracami związanymi z koniecznością usunięcia nasypów i przeprowadzenia niwelacji terenu.

Nasadzono drzewa w obrębie strefy wejściowe i w części centralnej na koronie skarpy. Powierzchnia terenu objęta realizacją: 13.111,00 m2

Cel projektu:

W wyniku przeprowadzonych prac została utworzona Zielona Promenada usytuowana w centrum miasta, stanowiąca przyjazne miejsce dla spacerów, spotkań i rekreacji dla mieszkańców.

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców dzielnicy Śródmieście oraz pozostałych mieszkańców miasta poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury.

Projekt wynika z Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 i oddziałuje na obszar zdegradowany.

Wsparciem zostaną objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz mieszkańcy.


Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.02-24-0C12/20-00 z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 6.120.749,69 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 6.120.749,69 zł

Współfinansowanie UE: 5.202.637,24 zł

Wkład własny: 918.112,45 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: 23 grudnia 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór autorski:

Pracownia Architektury FORMA Sp. z o.o.

z siedzibą 42-290 Blachownia ul. Modrzewiowa 19


Wykonawca:

TEL-BRUK Radosław Telenga z siedzibą 42-202 Częstochowa ul. Czartoryskiego 13/57,

Nadzór inwestorski: ZPUH PRIMEX Marek Łyszczarz z siedzibą 42-202 Częstochowa Al. Jana Pawła II 132


pdf drukuj
do góry strony