Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa

Logo Fundusz Europejski, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska


Budowa infrastruktury  służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
na terenie Gminy Miasto Częstochowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Gminy Miasta Częstochowy.


Zadanie realizowane w ramach konkursuRPSL.04.01.02-IZ.01-24-110/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 .

OŚ PIORYTETOWA IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA.

DZIAŁANIE 4.1 Odnawialne źródła energii

PODDZIAŁANIE 4.1.Odnawialne źródła energii–RIT Subregionu Północnego

Zakres projektu: Projekt ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Będzie polegał na montażu na potrzeby gospodarstw domowych na terenie miasta Częstochowy odnawialnych źródeł energii obejmujących następujące rodzaje instalacji: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła. Nieruchomości objęte projektem zlokalizowane są w różnych częściach miasta. Zadaniem projektu jest także zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania OZE. W ramach projektu zostanie wykonanych łącznie 168 instalacji, w tym 34 instalacje kolektorów słonecznych, 124 instalacje fotowoltaiczne oraz 10 pomp ciepła.

Cele projektu: Projekt jest zgodny z celem RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa IV zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jest również zgodny ze strategią RIT Subregionu Północnego – wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez działania na rzecz efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.   

Planowane efekty: Realizacja inwestycji  wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego, jak również:

- zmniejszy zapotrzebowanie na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła przy produkcji, której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, pyły;

- umożliwi wytwarzanie c.w.u. na potrzeby gospodarstwa domowego;

- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwiązania w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła;

- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań (wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów;

- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czystej energii na obszarach peryferyjnych;

- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu;

- zwiększenia produkcji energii elektrycznej z OZE na terenie Miasta Częstochowa.


Całkowita wartość projektu
: 3 758 109,90 zł.

Wartość kwalifikowana projektu: 3 395 600,00 zł.

Dofinansowanie: 2 886 260,00 zł

Okres realizacji: 2017-2020

pdf drukuj
do góry strony