Budowa budynku biurowo - usługowego CAO

Logo Fundusze Europejskie, Śląskie. Pozytywna energia, Unia Europejska

Projekt pn. „Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Środmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt „Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z hostelem dla potrzeb Centrum Aktywności Obywatelskiej dzielnic Centrum (Śródmieście) i Stare Miasto ul. Krakowska 34” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa.
 

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet X - Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie  10.2. - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie  10.2.2. - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Projekt zakłada kompleksową przebudowę zdegradowanego budynku przy ul. Krakowskiej 34 w którym prowadzony będzie hostel, świetlica środowiskowa, punkt konsultacyjno-informacyjny oraz magazyn ubrań, jako elementu rozbudowy infrastruktury usług społecznych świadczonych na terenie miasta Częstochowy.

Jednostka utworzona w oparciu o wytworzoną infrastrukturę świadczyć będzie darmowe usługi dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością z terenu miasta.
Grupą docelową projektu oprócz osób bezdomnych stanowić będą również osoby bezrobotne, najuboższe, a także dzieci i młodzież z rodzin wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem z dzielnic Stare Miasto i Centrum.


Całkowita wartość projektu: 3.633.017,52 zł,

dofinansowanie: 2.547.883,50 zł

wkład własny: 1.085.134,02 zł


Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

pdf drukuj
do góry strony