Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Instytucje

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, tel. 34 372 42 00; 34 372 42 16;fax. 34 324 69 14
www.mops.czestochowa.um.gov.pl

Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oparta jest na dwóch Rejonowych Zespołach Pomocy Społecznej:
1. Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 1
Aleja Niepodległości 20/22, tel. 34 370 94 04
2. Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 2
ul. Staszica 10,  tel. 34 344 49 44 do 47

Komórki organizacyjne MOPS:

1. Sekcja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
Aleja Niepodległości 20/22, tel. 34 363 95 06; 34 363 18 19

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
- turnusów rehabilitacyjnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.


4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Rejtana 7B, tel. 34 366 32 31

Celem działalności Ośrodka jest udzielenie wszechstronnej pomocy, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej i prawnej, osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.
Formy pomocy:
- praca socjalna,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo prawne,
- czasowy całodobowy pobyt w Ośrodku.

W strukturze Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonują:
- Poradnia Rodzinna, ul. Rejtana 7B, tel. 34 366 31 21
- Hostel, ul. Rejtana 7B

5. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie
ul. Jasnogórska 36, tel. 34 361 59 43
Placówka zapewnia dzieciom upośledzonym ruchowo, w tym również upośledzonym umysłowo, opiekę i usługi zmierzające do poprawy ogólnego rozwoju i sprawności psychofizycznej.
W ramach Centrum funkcjonują:
- Dom Dziennego Pobytu dla dzieci niepełnosprawnych – zapewnia podopiecznym rehabilitację medyczną z zakresu: kinezyterapii, hydroterapii, fizykoterapii, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, muzykoterapię, relaksację, psychoterapię, dogoterapię, stymulację polisensoryczną, a także gorący posiłek.
- Ośrodek Rehabilitacji Usprawniającej – zapewnia indywidualną rehabilitację z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii.
- Ośrodek Konsultacji i Poradnictwa – udziela konsultacji i porad z zakresu rehabilitacji, psychologii, logopedii, pedagogiki.

6. Centrum Rehabilitacji Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Focha 71 a, 34 366 43 20
Centrum jest placówką lokalną świadczącą usługi dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie, Dziennego Domu Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie oraz innych osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniające integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi rehabilitacyjne i terapię.
W ramach Centrum funkcjonują:
- gabinety rehabilitacji ruchowej z poczekalnią
- gabinet arteterapii,
- mieszkanie chronione.

7. Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Focha 71a, tel. 34 365 58 64
Placówka zapewnia opiekę i usługi zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności psychofizycznej i fizycznej osobom z upośledzeniem umysłowym. W strukturze Domu działa Hostel, który zabezpiecza potrzeby podopiecznych. Mogą w nim przebywać osoby, nad którymi czasowo rodzice lub opiekunowie prawni nie mogą sprawować opieki.

8. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie "YAVA"
ul. Lakowa 101, tel. 34 361 80 56
Jest jednostką organizacyjną o zasięgu ponad lokalnym zleconą i utrzymywaną z dotacji Wojewody Śląskiego. Dom jest placówką dziennego pobytu, jej celem jest zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi opieki i udziału w aktywnych formach współżycia w grupie i środowisku społecznym. W ramach Domu funkcjonuje mieszkanie chronione, które zabezpiecza potrzeby podopiecznych, służy rozwijaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, realizacji pracy socjalnej i wdrażania programu usamodzielnienia.

II. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15, tel. 34 370 61 68

III. Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Częstochowie
Aleja Pokoju 14, tel. 34 363 07 47
Ośrodek prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Yava”.
W ramach Ośrodka, Stowarzyszenie świadczy pomoc medyczną, psychologiczną oraz prowadzi terapię i rehabilitację osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz ich rodzin i opiekunów.

IV. Warsztat Terapii Zajęciowej w Częstochowie
ul. Olszowa 2, tel. 34 322 01 31
Warsztat prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja”, realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, na miarę jej indywidualnych możliwości. Uczestnikami Warsztatu mogą być osoby niepełnosprawne, które w orzeczeniu wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, mają wskazania do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej.

zmiana 06-07-2017