Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Edukacja

  Edukacja dzieci niepełnosprawnych

Podstawowym aktem prawnym regulującym kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) i ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 35).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000035

Dziecko niepełnosprawne, posiadające specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do:

 • pobierania nauki we wszystkich typach szkół,

 • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych,

 • pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W zależności od rodzaju oraz stopnia zaburzeń i odchyleń dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewniają specjalistyczną pomoc i opiekę.

Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Kwalifikacja do odpowiedniej formy kształcenia odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. Nr 13, poz. 114.).

W myśl powyższego rozporządzenia dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi kierowane są do odpowiedniej formy kształcenia na podstawie orzeczenia wydanego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradniach specjalistycznych.

Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zespoły orzekają o:

 • potrzebie kształcenia specjalnego,

 • potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Kształcenie specjalne dzieci i uczniów niepełnosprawnych od roku szkolnego 2015/2016 objęte jest już nowym rozporządzeniem. Wprowadzony został m.in. obowiązek i możliwość zatrudniania nauczycieli wspomagających (pedagogów specjalnych), asystentów i pomocy dla nauczyciela. Każde dziecko w ramach takiego kształcenia będzie miało opracowywany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Ponadto organ prowadzący może się zgodzić na zmniejszenie liczy dzieci w oddziale integracyjnym w stosunku do dotychczasowych wymagań MEN.

Kształcenie specjalne dotyczy dzieci i młodzież z trzech grup wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, to znaczy:

 • uczniów niepełnosprawnych, czyli: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 • niedostosowanych społecznie oraz

 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w przedszkolach, szkołach i ośrodkach na każdym etapie edukacyjnym (przedszkole, szkołą podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna), w integracji z uczniami pełnosprawnymi, możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania danego ucznia.

Przy czym przedszkoli specjalnych (albo specjalnych oddziałów przedszkolnych) nie organizuje się dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Rozporządzenie określa także, że szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczeń objęty jest ww. kształceniem do wieku:

 • do 18. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej

 • do 21. rok życia – w przypadku gimnazjum

 • do 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej

Placówki prowadzące kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych zapewniają:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów

 • zajęcia specjalistyczne (pomoc psychologiczno-pedagogiczna)

 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne

 • integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi

 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym

Dla każdego ucznia: indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który zawiera:

 • zakres dostosowania programu oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia

 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów (w zależności od potrzeb: rewalidacyjne, resocjalizacyjne lub socjoterapeutyczne)

 • formy i okres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka/ucznia

 • działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka

 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje zespół (tworzą go: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem). Program jest przygotowywany po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

Okresowa wielospecjalistyczna ocena dla dziecka/ucznia jest przygotowywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym.

Pracę zespołu przygotowującego program koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy wychowawczej, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka.

Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu okresowej oceny wielospecjalistycznej. Rodzice dziecka lub pełnoletni uczeń mogą otrzymać kopię programu na wniosek.

Nauczyciele wspomagający

W placówkach, gdzie realizuje się kształcenie specjalne dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowo zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu dziecka/ucznia):

 • nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalistów, lub

 • w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, lub

 • pomoc nauczyciela

Takiego obowiązku nie ma natomiast w placówkach, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W takich miejscach można (ale nie trzeba) zatrudniać dodatkowo nauczycieli wspomagających (albo specjalistów, asystentów lub pomoc nauczyciela) za zgodą organu prowadzącego.

Jakie zadania wyznacza nauczycielom wspomagającym rozporządzenie? Przepisy mówią, że nauczyciele ci:

 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie

 • prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą

 • uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie

 • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym

 • zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami

O tym, jakie konkretnie zadania mają realizować i w jakich zajęciach lub działaniach mają uczestniczyć nauczyciele wspomagający będzie w każdej placówce decydował dyrektor (w innych formach wychowania przedszkolnego - osoba kierująca).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2015 poz. 1113)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113


Poradnie psychologiczno – pedagogiczne działające na terenie miasta Częstochowy

Na terenie Miasta Częstochowa znajduje się Zespół Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych

ul. Kosmowskiej 5, 42-227 Częstochowa, tel. 34/362 24 24

e-mail: zppp@edukacja.czestochowa.pl

w skład Zespołu wchodzą następujące Poradnie:

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Legionów 58/10, 42-213 Częstochowa, tel. 34 361 94 34

http://pppp1.czestochowa.bip-gov.pl, e-mail poradnianr1@poczta.onet.pl

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Kosmowskiej 5, 42-227 Częstochowa, tel. 34 362 24 24

e-mail: poradnia2@bmp.net.pl

 • Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. Spadzista 13 A, 42-216 Częstochowa, tel. 34 363 25 50, 34 363 28 32

http://pppp3.czestochowa.bip-gov.pl, e-mail: pubpp3@poczta.onet.pl

oraz

 • Centrum Informacji Zawodowej – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Legionów 58, 42-213 Częstochowa, tel. 34 361 93 92

Niepubliczne Poradnie

 • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG

Aleja Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa, tel. 34/ 363 18 88

Wychowanie przedszkolne i obowiązek szkolny dzieci niepełnosprawnych

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne w wieku od 3 do 6 lat, jednakże w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczo-pedagogiczną do kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 9 roku życia.

Obowiązek szkolny każdego dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat.

Dla uczniów niepełnosprawnych stworzona jest możliwość wydłużenia obowiązku szkolnego, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez nich 24 lat, o czym stanowią przepisy § 15 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r.

Zgodnie ustawą o systemie oświaty rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne może zostać odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

Kształcenie w klasach integracyjnych

Podstawa prawna: art. 71 b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami).

Do do klasy integracyjnej może zostać przyjęty uczeń, który posiada aktualne orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zalecające kształcenie dziecka w tej formie.

Wykaz Przedszkoli Integracyjnych:

 • MP Integracyjne Nr 35 im. Małego Księcia

ul. 1 Maja 5/7, 42-202 Częstochowa, tel. 34/ 324 72 80

 • MP Integracyjne Nr 43

ul. Czecha 17, 42-224 Częstochowa, tel. 34/ 362 30 33

 • Miejskie Przedszkole nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Sportowa 85, Częstochowa, tel. 34/ 363-71-15

Szkoły podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi

Aleja Wojska Polskiego 130, Częstochowa, tel. 34 /323-13-81

 • Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Orkana 95/109, Częstochowa, tel. 34/ 363-38-60

 • Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Kukuczki 30, Częstochowa tel. 34 362-50-05

Gimnazja

 • Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Szczytowa 28/30, Częstochowa, tel. 34 366-38-00

 • Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi (w Zespole Szkół nr 1)

ul. Kukuczki 30, Częstochowa, tel. 34 362-50-05

 • Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Okólna 31/39, Częstochowa, tel. 34 361-38-86

 • Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Orkana 95/109, Częstochowa, tel. 34 366-33-33


Wykaz Szkół Specjalnych

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

ul. Legionów 58, 42-213 Częstochowa, tel. 34/360 10 72, 34/360 15 36

e-mail: sosw1@edukacja.czestochowa.pl

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5

ul. Słowackiego 35, 42-217 Częstochowa, tel. 34/368 30 72

e-mail: sosw5@edukacja.czestochowa.pl

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka

Legionów 58, 42-213 Częstochowa, tel. 34/324 18 38

e-mail: sps23@edukacja.czestochowa.pl

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 28

ul. Św. Barbary 9/11, 42-226 Częstochowa, 34/324 46 52

e-mai: zss28@edukacja.czestochowa.pl

 • Zespół Szkól Specjalnych nr 45

ul. Czecha 15, 42-224 Częstochowa, tel. 34/324 65 35

e-mail: zss45@edukacja.czestochowa.pl

 • Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej (Gimnazjum Specjalne nr 26, ZSZ nr 11, ZSZS, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne)

ul. Krótka 22, 42-202 Częstochowa, tel. 34/324 10 13, 324 18 89

e-mail: zszs@edukacja.czestochowa.pl

Niepubliczne Przedszkole:

 • Terapeutyczne Przedszkole "Czyż" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym "Czyż",

ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, tel. 883 000 753

Niepubliczna Szkoła Podstawowa:

 • Terapeutyczna Szkoła Podstawowa "Czyż" w Terapeutycznym Zespole Szkolno- Przedszkolnym "Czyż"

ul. Rzepakowa 18, 42-280 Częstochowa, tel. 883 000 753

zmiana: 22-01-2018