Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Orzecznictwo

Uwaga! Sporządzony informator nie stanowi źródła prawa.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
  • 1. Potwierdzenie pełnej zdolności do czynności prawnych (potwierdzona kserokopia dowodu osobistego - dla osób fizycznych; potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego istnienie - np. wyciąg z rejestru - stowarzyszenia, fundacji, przedsiębiorstwa państwowego, inne). 2. Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednią bazą lokalową (akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy). 3. Dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków osobom przebywającym na terenie obiektu : - opinia Komendy Rejonowej Straży Pożarnej, - opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego. 4. Projekt organizacji wychowania przedszkolnego dla zespołu/ punktu przedszkolnego w formie opisowej z podpisem osoby prowadzącej zespół/punkt przedszkolny(zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 z późniejszymi zmianami) wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010r. Nr 161, poz. 1080). 5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia (wraz z ich pisemną zgodą na zatrudnienie): - imię i nazwisko nauczyciela, - wykształcenie (kierunek, specjalności, tytuł naukowy), - informacja o przygotowaniu pedagogicznym, - ukończona uczelnia, - przewidziane stanowisko.
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 z późniejszymi zmianami)

     

Wymagane wnioski:

Wymagane załączniki
Kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Dokumenty do wglądu
Oryginały przedłożonych dokumentów.

Opłaty
Brak.

Termin załatwienia sprawy
Miesiąc.

Miejsce załatwienia sprawy
Aleja Niepodległości 20/22, parter, pokój 4, tel.: 34 366-04-64

Godziny pracy

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Zdrowia, e-mail: zd@czestochowa.um.gov.pl

Tryb odwoławczy
Do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.

Opłaty za odwołanie
Brak.

Wydane orzeczenia zawierają symbol przyczyny niepełnosprawności i tak oznaczenie cyfrowo literowe:
01-U – upośledzenie umysłowe
02-P – choroby psychiczne
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
04-O – choroby narządu wzroku
05-R – upośledzenie narządu ruchu
06-E – epilepsja
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia
08-T – choroby układu pokarmowego
09-M – choroby układu moczowo-płciowego
10-N choroby neurologiczne
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe