Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 sierpnia 2017
PORZĄDEK OBRAD XLIII NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.),

zwołuję
 
na dzień 18 sierpnia (piątek) 2017 roku o godz. 11:30
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLIII nadzwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031. (BR.5.XLIII.17)
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017.(BR.7.XLIII.17)
6.    Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 539.XXXIX.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.(BR.6.XLIII.17)
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.2.XLIII.17)
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w rejonie ulic Łódzkiej i Poleskiej. (BR.3.XLIII.17)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy. (BR.1.XLIII.17)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutów szkołom podstawowym powstałym w wyniku przekształcenia gimnazjów, w związku z wprowadzeniem reformy ustroju szkolnego.(BR.10.XLIII.17)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia mienia oraz przejęcia należności i zobowiązań dotychczasowych gimnazjów oraz zespołów szkół prowadzonych przez miasto Częstochowę w związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. (BR.9.XLIII.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2017 roku.(BR.11.XLIII.17)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 542.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.(BR.8.XLIII.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej.(BR.4.XLIII.17)
15.    Zamknięcie obrad XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski