Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 sierpnia 2017
CCŚ – WOLNE ETATY
[zdjęcie aktualności]

Częstochowskie Centrum Świadczeń ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Na zainteresowanych czeka 15 etatów.

Ogłoszenie dotyczy stanowiska referent w Punktach Obsługi Mieszkańca.

Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie średnie lub wyższe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
6) znajomość przepisów prawa z zakresu:
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016
r. poz.23 z późn.zm),
• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133
poz.883, z późn. zm),
• ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz.1518
z późn. zm.),
• ustawy z dnia 07 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.
z 2017 r. poz. 489 z późn.zm.),
• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U.z 2016
poz. 195 z późn. zm).

Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność komunikowania się,
2) umiejętność podejmowania decyzji,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
5) umiejętność wnikliwej analizy dokumentów,
6) samodzielność,
7) co najmniej 3-miesięczny staż pracy przy realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,
świadczeniach wychowawczych, funduszu alimentacyjnym,
8) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa interesantów,
2) udzielanie rzetelnych informacji w sprawach dotyczących wypłacanych świadczeń,
3) rejestracja przyjmowanych wniosków o ustalenie prawa do wypłacanych świadczeń,
4) kompletowanie dokumentów w sprawach o wypłacane świadczenia,
5) przygotowanie pism, postanowień oraz wszelkich decyzji dotyczących wypłacanych
świadczeń,
6) prowadzenie korespondencji w ramach zakresu obowiązków z instytucjami, ośrodkami,
urzędami, komisariatami, prokuratorami,
7) merytoryczna kontrola przygotowanych decyzji.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków
pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność
do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi * 6 %

Informacje dodatkowe:
a) wymiar etatu - pełny,
b) czas pracy - zgodnie z obowiązującym czasem pracy w Centrum,
c) umowa na czas określony.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
2) własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
3) skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów) ,
4) skan lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie ccs.bip.czestochowa.pl),
6) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe , o korzystaniu z pełni praw
publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( wzór do pobrania
na stronie ccs.bip.czestochowa.pl),
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie ccs.bip.czestochowa.pl),
8) oświadczenie o stanie zdrowia (wzór do pobrania na stronie ccs.bip.czestochowa.pl).

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta pracy
na stanowisko Referent w Punkach Obsługi Mieszkańca” bezpośrednio na adres Sekretariatu
Częstochowskiego Centrum Świadczeń 42-217 Częstochowa, ul. Niepodległości 20/22, pok. 236
do dnia 21.08.2017 r.
Dokumenty, które wpłyną do Centrum po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu dokumentów do CCŚ).

Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną poinformowani o jego terminie za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP
ccs.bip.czestochowa.pl i na tablicy informacyjnej CCŚ w budynku przy ul. Niepodległości 20/22
w Częstochowie.