Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

24 maja 2017
PORZĄDEK OBRAD XLI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
 
na dzień 25 maja (czwartek) 2017 roku o godz. 12.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.(BR.11.XLI.17)
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Częstochowy.(BR.12.XLI.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2017 – 2031. (BR.14.XLI.17)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2017. (BR.15.XLI.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa na nieruchomość stanowiącą własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o.(BR.1.XLI.17)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie, stanowiącej Plac Biegańskiego oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.(BR.4.XLI.17)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Focha 55 i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.(BR.8.XLI.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.(BR.16.XLI.17)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.(BR.17.XLI.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, polegające na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, zrealizowanych przez osoby fizyczne w terminie od 16 lipca 2016 r. do 27 lutego 2017 r.(BR.5.XLI.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa.(BR.9.XLI.17)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie do prowadzenia indywidualnych spraw w zakresie dotyczącym postępowań i wydawania decyzji w przedmiocie określenia odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania publicznoprawne.(BR.6.XLI.17)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z  siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.(BR.18.XLI.17)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki Częstochowskie Centrum Zdrowia  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.(BR.7.XLI.17)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego poprzez zmianę siedziby szkoły.(BR.2.XLI.17)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 470.XXXIV.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 75.(BR.3.XLI.17)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty Samorządności.(BR.10.XLI.17)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 15.IV.2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy. (BR.13.XLI.17)
28.    Rozpatrzenie informacji dot. oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
29.    Informacji Prezydenta Częstochowy w sprawie autobusów hybrydowych.
30.    Interpelacje radnych.
31.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
32.    Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski