Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

17 marca 2017
MÓWIMY NIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY
[zdjęcie aktualności]

Tematem kolejnego spotkania w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy” były m.in. zadania realizowane przez Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej  w 2016 roku oraz wydarzenia planowane przez partnerów w tym roku.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji partnerskich, policji, MOPS i Urzędu Miasta Częstochowy.

Dyrektor CzTPS Ewa Lichterowicz podsumowała ubiegłoroczne działania Towarzystwa. Mówiła m.in. o funkcjonowaniu Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, formach oferowanej tam pomocy, grupach wsparcia oraz Częstochowskim Telefonie Zaufania, który od 1 kwietnia 2016 prowadzi CzTPS.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej jest placówką całodobową, czynną we wszystkie dni tygodnia. Jego podstawowym celem jest udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy częstochowianom, w szczególności psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach uzasadnionych - schronienia. Zadanie jest finansowane z budżetu miasta.

- Naszą pomoc świadczymy poprzez interwencję kryzysową, schronienie w hotelu, konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne, grupy wsparcia, poradnictwo terapeuty uzależnień, poradnictwo prawne – mówiła dyrektor. - Z pomocy CCIK mogą korzystać m.in. osoby uzależnione i współuzależnione, osoby mające myśli samobójcze, doświadczające przemocy, w kryzysach małżeńskich, problemach adaptacyjnych i zawodowych, będące ofiarami molestowania lub napaści seksualnej, takie które były świadkami lub uczestnikami wszelkiego rodzaju katastrof i wypadków, i nie potrafią poradzić sobie z doświadczanymi emocjami.

W CCIK działa grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, grupa rozwojowa dla osób samotnych (jej celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz występowaniu zaburzeń lękowych i depresyjnych u osób samotnych), grupa terapeutyczno – rozwojowa  "Kadr z mojego życia" (jej celem jest poprawa komunikacji międzyludzkiej, nauka nawiązywania kontaktów interpersonalnych, aktywizacja osób z problemami lęku społecznego oraz nauka spędzania wolnego czasu).

Lilianna Ociepa-Kaźmirek, kierownik Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystanek Bardo” zaprezentowała działalność Świetlicy Socjoterapuetycznej „Ludki z Blaszanej Budki”. Świetlica jest placówką wsparcia dziennego i organizuje - od poniedziałku do piątku - zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. 

- Świetlica w roku 2016 objęła opieką 67 osób – mówiła Lilianna Ociepa-Kaźmirek. - Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież oraz ich rodziny mieszkające w dzielnicy  „Ostatni Grosz”.

W ramach organizowanych zajęć najmłodsi mieli zapewniony gorący posiłek, kanapki, słodycze. Posiłki przygotowywane były przy współudziale dzieci i młodzieży; uczyły się  więc je przygotowywać, nakrywać do stołu, robić zakupy, a także - wspólnie po skończonych zajęciach - sprzątać.

Podopiecznym udzielano także pomocy w kryzysach rodzinnych, szkolnych
i rówieśniczych. Stale współpracowano z rodziną, pedagogami szkolnymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, asystentami rodzinnymi i pracownikami socjalnymi.

Dzięki współpracy z Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych grupa najmłodszych wyjechała na wakacje nad morze.

Ponadto wspólnie z dzieciakami, rodzicami i wolontariuszami zorganizowano m.in. piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, wakacje i ferie w mieście, gry terenowe, grillowanie, rajdy piesze i rowerowe, zabawy na pływalni, „nocki” integracyjne, turnieje piłki nożnej, sparingi, urodziny podopiecznych, spotkanie z Mikołajem i Wigilię.

O działaniu Punktu Interwencji Kryzysowej dla dzieci PIKUŚ mówiła Katarzyna Kempa, animator wsparcia. Punkt działa w ramach projektupn.”Wsparcie rodziny - Jasne, że tak”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lilianna Ociepa – Kaźmirek przedstawiła także działalność Całodobowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystanek Bardo”, która jestdomem dla 11 dzieci, pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Tam najmłodsi uczą się samodzielności, pełnienia ról społecznych, a nawet prowadzenia własnego gospodarstwa domowego oraz dysponowania własnym budżetem.

„Przystanek Bardo” działa od października 2013 roku. Do dyspozycji dzieci są: cztery pokoje mieszkalne, dwie łazienki, kuchnia z  salonikiem i mały pokój wychowawcy. Aktualnie w placówce przebywają 3 dziewczynki i 8 chłopców.

- Każdy wychowanek potrafi zrobić zakupy - oczywiście stosownie do wieku i trudności rozwojowych dziecka; przygotować kolację, śniadanie, każdy uczestniczy w przygotowaniu obiadu, jadłospisu, list zakupów, harmonogramu dyżurów porządkowych – mówiła Lilianna Ociepa – Kaźmirek. - Wychowankowie wraz z wychowawcami dbają o mieszkanie, pomagają w drobnych naprawach, malowaniu ścian itp.

O Młodzieżowym Ośrodku Leczenia Uzależnień mówiła jego kierownik, Karolina Rakocz. Ośrodek prowadzi terapię długoterminową 9-12 miesięczną dla osób w wieku 13-19 roku życia, uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Jest placówką NFZ

- Realizujemy programy we współpracy z Urzędem Miasta, Urzędem Wojewódzkim, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Krajowym Biurem ds. Uzależnień. Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. ze Stowarzyszeniem Zabiegani, Fundacją Dolina Miłosierdzia, Fundacją Dialogos, Stowarzyszeniem MONAR – powiedziała Karolina Rakocz. - W tym roku przystąpiliśmy również do Śląskiej Federacji Ośrodków Leczenia Uzależnień.

Przy okazji kierownik zaprosiła uczestników spotkania na organizowany już po raz kolejny Bieg im. M. Kotańskiego, który planowany jest w październiku 2017 roku.

W dalszej części spotkania rozmawiano na temat kalendarza wydarzeń zaplanowanych przez partnerów w tym roku.  

VI Spotkanie Partnerskie odbyło się w środę, 15 marca w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” przy ul. Bardowskiego.  Kolejne odbędzie się 7 czerwca. 

 

Celem Porozumienia Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”, podpisanego w imieniu Gminy przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka,  jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą oraz przeciwdziałanie uzależnieniom (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii).

Do partnerstwa przystąpiły działające na terenie miasta instytucje i organizacje pozarządowe: Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej, Stowarzyszenie Abstynenckie „Północ”, Klub Abstynenta „Wytrwałość”, Abstynenckie Stowarzyszenie Klub Wzajemnej Pomocy „Ostoja”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Rozsądek”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Jozue”, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Częstochowski Ośrodek Szkolenia Wyczynowego, Fundacja Integracji Społecznej Feniks, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, Koło Częstochowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Centrum Terapii, Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla rodziny”, Odział Okręgowy w Częstochowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.


Liderem Porozumienia jest Gmina Miasto Częstochowa i swoje działania realizuje przy pomocy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Partnerzy są odpowiedzialni m.in. za organizację konferencji, spotkań i warsztatów oraz realizację innych działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym.

Tekst porozumienia dostępny jest tutaj