Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

5 stycznia 2017
PORZĄDEK OBRAD XXXIV SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

zwołuję
 
na dzień 12 stycznia (czwartek) 2017 roku o godz. 14.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXXIV zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Rozpatrzenie informacji dotyczącej „Stanu środowiska w województwie śląskim w 2015 roku”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2017 roku. (BR.12.XXXIV.17)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie. (BR.11.XXXIV.17)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy systemu wypożyczania rowerów - Częstochowski Rower Miejski (CRM). (BR.6.XXXIV.17)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów - Częstochowski Rower Miejski (CRM). (BR.7.XXXIV.17)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Małopolskiej. (BR.5.XXXIV.17)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Małopolskiej.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania Zespołu Szkół im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 75. (BR.8.XXXIV.17)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 75. (BR.9.XXXIV.17)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego poprzez zmianę siedziby szkoły. (BR.10.XXXIV.17)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. (BR.4.XXXIV.17)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy Alei Kościuszki 1 (DH „SCHOTT"). (BR.1.XXXIV.17)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry usytuowanego w Częstochowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2. (BR.2.XXXIV.17)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy. (BR.3.XXXIV.17)
23.    Interpelacje radnych.
24.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
25.    Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski