Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

23 grudnia 2015
LAURY I MECENAS POMOCY SPOŁECZNEJ
[zdjęcie aktualności]
Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej wręczono wczoraj, 22 grudnia podczas uroczystości w miejskim Ratuszu.

Do nagrody nominowano 10 osób, a otrzymali je Dariusz Kapinos, Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki i Janusz Szopa. Sylwetki laureatów – poniżej.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznejLaur Pomocy Społecznej przyznawana jest od 3 lat za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, w szczególności za inicjowanie i wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie; aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; wspieranie sektora ekonomii społecznej; wspieranie i upowszechnianie wolontariatu; organizowanie partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej; bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w prace na rzecz osób potrzebujących wsparcia.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej „Mecenas Pomocy Społecznej” przyznawana jest także od 3 lat, w szczególności za wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej; wspieranie działań sektora ekonomii społecznej oraz bezinteresowną pomoc indywidualnym osobom potrzebującym wsparcia.

Nagrody wręczyli wspólnie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i jego zastępca Ryszard Stefaniak. Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu Stowarzyszenia „Jesteśmy Razem”.

Laur Pomocy Społecznej w kategorii indywidualnej otrzymał Dariusz Kapinos, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta, przedsiębiorca, prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Okoń. Od lat inicjuję wiele projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych także do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w dzielnicy Raków. Organizuje m.in. pikniki sąsiedzkie, zawody wędkarskie, spotkania dzielnicowe. Wspierając wolontariat szczególną rolę widzi w działaniach sportowo-rekreacyjnych i działaniach dla rodziny. Był głównym inicjatorem akcji „Nowy plecak na nowy rok”, w której pozyskał od darczyńców pełne wyposażenie szkolne do 80 plecaków dla potrzebujących dzieci. Za swoje zaangażowanie otrzymał wyróżnienie „Przyjaciel Rodziny”.
Dariusz Kapinos ma również duże osiągnięcia we współorganizowaniu partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej, w tym partnerstwa lokalnego na rzecz rodziny, partnerstwa lokalnego Raków- Reaktywacja.

Laur Pomocy Społecznej w kategorii zbiorowej otrzymało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, prowadzące działalność na rzecz kobiet dotkniętych nowotworem piersi oraz na rzecz osób starszych. Jest jedną z najaktywniej działających w mieście organizacji pozarządowych. Wystarczy wspomnieć coroczną organizację Marszu Różowej Wstążki, podczas którego wykonywane są bezpłatne badania mamograficzne, szereg spotkań ze specjalistami w celu podniesienia świadomości częstochowian dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych , rehabilitacji. Stowarzyszenie pozyskało i przeszkoliło wiele wolontariuszek , które niosą pomoc chorym, wspierają je w szpitalach , przy telefonie zaufania. Częstochowskie Amazonki są także organizatorem corocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Raku Piersi na Jasną Górę, która gromadzi kilka tysięcy uczestniczek. Stowarzyszenie, prowadząc również Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów, realizuje szereg przedsięwzięć na rzecz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie. Nawiązuje do współpracy międzypokoleniowej, pomocy sąsiedzkiej także poprzez imprezy kulturalne , m.in. organizację Koncertu Barwy Jesieni, zajęcia komputerowe, warsztaty malarskie, teatralne, naukę języków obcych, wyjścia do teatru, wycieczki. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki - wypełniając misję niesienia pomocy innym - podejmuje również działania w partnerstwie lokalnym „Częstochowa- na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” „Częstochowa Seniorom” czy „”Częstochowa- mówimy nie uzależnionym i przemocy”. W samej siedzibie Stowarzyszenia prowadzone są cykliczne zajęcia rekreacyjne, poprawiające kondycję fizyczną i psychiczną - każda osoba potrzebująca wsparcia otrzymuje tu kompleksową pomoc.

Tytuł Mecenasa Pomocy Społecznej otrzymał Janusz Szopa, wieloletni nauczyciel akademicki, rektor Politechniki Częstochowskiej w latach 1996-2002, autor książek o rekreacji ruchowej i jodze. Aktywny wolontariusz wspierający od lat pracą wychowawczą i socjoterapeutyczną Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba”, działające przy Straży Miejskiej. Stowarzyszenie  prowadzi świetlice socjoterapeutyczną przy ul. Krakowskiej, do której uczęszczają dzieci w większości ze Starego Miasta, bardzo często wymagające wsparcia i troski. Dzięki pomocy Janusza Szopy dzieci korzystają z zajęć dokształcających z matematyki oraz z zajęć rekreacyjno-sportowych. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu i pomocy, stowarzyszenie organizuje od lat biwaki profilaktyczne w Olsztynie/ k. Częstochowy, w trakcie których odbywa się szereg zajęć sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „Przystanek joga”. Zajęcia te przy bezinteresownym wsparciu Janusza Szopy realizowane są także dla podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Krakowskiej w ciągu całego roku szkolnego, nieprzerwanie już od 4 lat.