Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

6 listopada 2015
SPOŁECZNA RADA DS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
[zdjęcie aktualności]

Prezydent Częstochowy po raz kolejny powołał Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. Członkowie obecnej kadencji będą pracować przez 4 lata.

Przewodniczącą Rady ponownie została Anna Maria Zalewska, jej zastępcą Paweł Bilski, a sekretarzem Jolanta Sulema (przedstawiciel Prezydenta Miasta). Członkami Rady są również Elżbieta Markowska oraz Artur Gawroński (przedstawiciel Rady Miasta). 4 listopada prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nominacje wszystkim członkom rady.

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych pełnią swe funkcje społecznie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Kadencja rady trwa cztery lata.

Do zakresu działania rady należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Częstochowy pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnością

  • opiniowanie i ocena realizacji projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Członek rady może zostać odwołany:

1) na swój wniosek,

2) na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
3) na wniosek prezydenta, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.