Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

8 kwietnia 2009
LASEK ANIOŁOWSKI PO ZAGOSPODAROWANIU ZACHWYCA

Dzisiaj, 8 kwietnia efekt zagospodarowania obejrzeli dziennikarze w towarzystwie prezydenta Tadeusza Wrony i Sławomira Jończyka – kierownika Referatu Przyrody i Utrzymania Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, który nadzorował tę inwestycję.

- Teraz ludzie czują się tu bezpieczniej, wycięto chaszcze, oczyszczono teren, można spokojnie spacerować, posiedzieć na ławce – mówił prezydent.

Nawierzchnię ścieżek wykonano z tłucznia dolomitowego, natomiast obrzeża w znacznej części z harmonizującego z otoczeniem kamienia polnego. Łączna długość utwardzonych alejek to 4666 metrów. Prace zostały wykonane w oparciu o projekt sporządzony przez Autorską Pracownię Projektową Jerzego Wowczaka.

- W czasie sadzenia lasu posadzono sporo topoli, teraz pozbyliśmy się większości z nich, zamieniając na inne drzewa, m.in. lipy, buki, dęby, klony, świerki, modrzewie – mówił Sławomir Jończyk. – dążymy do tego by Las Aniołowski stał się parkiem leśnym, a wiec formą łączącą w sobie zalety parku i lasu.

W 2008 roku na terenie Lasu Aniołowskiego rozmieszczono przy alejkach wykonanych w 2007 roku 22 ławki leśne oraz 43 kosze na śmieci za kwotę. W tym roku ilość ławek i koszy będzie jeszcze zwiększona.

W Lesie powstaną też ścieżki edukacyjne, na specjalnych tablicach umieszczone zostaną informacje o przyrodzie (ogólne) i o przyrodzie Lasu Aniołowskiego. W tym roku w Lesie stanie też altana.
 

ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE LASU ANIOŁOWSKIEGO


I etap zagospodarowania rekreacyjnego Lasu Aniołowskiego zakończył się w 2007 roku.  Powstały wówczas 994 metry alejek głównych o szerokości 3m wykonanych z nawierzchni mineralnej (z podbudową z chudego betonu obrzeżone opaską o szerokości 50cm z kamienia polnego) oraz 477 metrów alejek drugorzędnych o szerokości od 3m do 1,5m także wykonanych z nawierzchni mineralnej (obrzeżone opaską typu EKO-BRD). Koszt inwestycji: 388 tys. 985 zł brutto.

Podczas II  Etapu zagospodarowania  - od 3 października do 19 grudnia 2008 roku -  wykonano 1360 metrów alejek głównych (o szerokości 3m) i 1835 metrów alejek drugorzędnych (o szerokości od 3 do 1,5m).
 

W sumie w Lasku w ciągu dwóch lat powstało 4666 metrów alejek!


 W ramach rekreacyjnego zagospodarowania Lasu Aniołowskiego przy jednej z alejek wykonano ścieżkę zdrowia składającą sie z 10 elementów sprawnościowych, których forma harmonizuje z naturalnym otoczeniem w jakim zostały usytuowane. Elementy rozmieszczone wzdłuż alejki na  350 metrowym odcinku umożliwiają wykonywanie szeregu ćwiczeń gimnastycznych.
Koszt wykonania ścieżki zdrowia – 24 tys. 400 zł.


Ponadto dla zabezpieczenia alejek na ich wejściach ustawiono oznakowanie informujące o zakazie wjazdu do lasu pojazdów mechanicznych oraz specjalne słupki uniemożliwiające przejazd pojazdom nieupoważnionym. Koszt wykonania zabezpieczeń: 18 tys.739 zł.

Przeprowadzono kompleksowe prace pielęgnacyjne drzewostanu w Lesie Aniołowskim. Usunięto drzewa suche, chore, rosnące w nadmiernym zagęszczeniu oraz topole posadzone wśród innych drzew jako tzw. przedplon budujący dużą masę zieleni w początkowym okresie rozwoju lasu a konieczny do usunięcia w późniejszym czasie dla umożliwienia właściwego rozwoju bardziej wartościowych drzew.

W miejscach najintensywniejszych wycinek dosadzono 550 szt. drzew w tym: lipy, buki, graby, dęby, klony oraz świerki, modrzewie i sosny. Ogółem pracami związanymi z porządkowaniem drzewostanu objęto powierzchnię ok. 45ha. Koszt tych prac po zbilansowaniu z wpływami za pozyskane w trakcie wycinek drewno wyniosły 119 tys. 650 zł.

Przy alejkach głównych wykonanych w ubiegłym roku dokonano nasadzeń 3440 sztuk bylin zgodnie z sugestiami zawartymi w opracowaniu przyrodniczym. Koszt wykonania nasadzeń: 23 tys. 519 zł

Koszt wszystkich wymienionych działań realizowanych od 2006 do 2008r. na terenie Lasu Aniołowskiego wyniósł 1 555 379,48zł.
 

ŚCIEŻKA  ZDROWIA


umożliwia indywidualne użytkowanie

według potrzeb i możliwości użytkownika


Ścieżka  zdrowia o długości 300 m składa się z 10 elementów:
1. drabinka pozioma 
2. kółka akrobatyczne
3. slalom
4. ławka do ćwiczeń
5. mostek z przeplotnią łańcuchową
6. poręcze akrobatyczne
7. zestaw do przeskoków 
8. ścianka sprawnościowa
9. równoważnia
10. mostek z dwoma pochylniami

Pamiętaj! Ruch na świeżym powietrzu regeneruje siły, zwiększa wytrzymałość organizmu i podnosi jego ogólną sprawność, usuwając przy tym napięcie psychiczne i poprawiając samopoczucie.

 

Las Aniołowski – położenie


Położenie fizyczno-geograficzne, wg Kondrackiego (1977) - Las Aniołowski należy do prowincji Wyżyny Małopolskiej, podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, makroregionu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, mezoregionu Wyżyny Wieluńskiej.
 
Położenie geobotaniczne – wg Szafera Las Aniołowski należy do okręgu Wyżyny Małopolskiej, podokręgu Jury Krakowsko-Wieluńskiej.

Geologia - Las Aniołowski leży na czwartorzędowych pleistoceńskich piaskach i żwirach lodowcowych, a w części południowej rzecznych. Zalegają one warstwami o miąższości ok. 80 m na wapieniach jurajskich.

Las Aniołowski wraz z kompleksem leśnym Gór Kawich przylegającym do niego od północy, stanowi rozległy, około 100 hektarowy obszar zieleni o ogromnym znaczeniu dla kształtowania ekosystemu północnej części Częstochowy.

Las Aniołowski ma kształt wydłużonego wielokąta rozciągniętego na osi północ- południe. Powierzchnia lasu wynosi 65,68 ha, jego długość to ok 1300m a szerokość w najszerszym miejscu ok 500m, łączna długość granic to ok. 3900m.

Naturalna rzeźba terenu jest mało zróżnicowana i cechują ją niewielkie spadki w kierunku południowym i wschodnim.

Północna część wznosi się na wysokość ok. 280 m n.p.m., a południowa opada do ok. 250 m n.p.m.

Bardzo wyraźne jest natomiast ukształtowanie pochodzenia sztucznego (antropogenicznego), głównie z okresu istnienia dawnego poligonu, a być może również działań wojennych. Łatwe do zauważenia są nadal leje po wybuchach, ciągi okopów i wałów.

Ciekawostką jest, że w czasie gruntownego oczyszczania tego terenu z niewypałów przeprowadzonego w lecie 2006 roku usunięto 1119 pocisków artyleryjskich i granatów oraz 500 zapalników, pochodzących z okresu I i II wojny światowej.

Poza nieocenioną rolą ochrony dzielnicy Północ od wpływu drogi szybkiego ruchu w coraz większym zakresie las służy mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji. Od 1996 roku trwają prace nad jego rekreacyjnym zagospodarowaniem, w wyniku których przybiera on charakter parku leśnego, wyposażonego w sieć alejek spacerowych o długości prawie 5 km, z licznymi ławkami leśnymi, ścieżką zdrowia, przyrodniczą ścieżkę edukacyjną oraz deszczochronem projektu arch. Jerzego Wowczaka o zasługującej na uwagę formie architektonicznej.
 

Las Aniołowski – historia


Historia Lasu Aniołowskiego jako kompleksu zieleni miejskiej rozpoczęła się w 1960 r., kiedy to zapoczątkowano zalesienie byłego poligonu zlokalizowanego na tym rozległym terenie.

Poligon powstał tu jeszcze przed II wojną światową, wyposażony w 1928 roku w strzelnicę wybudowaną nakładem 280 tys. złotych polskich, w czasach międzywojennych wykorzystywany był przez stacjonujących w Częstochowie żołnierzy 27 Pułku Piechoty i 7 Pułku Artylerii Lekkiej.

W okresie okupacji użytkowała go armia niemiecka, zaś po 1945 roku Ludowe Wojsko Polskie. Do grudnia 1995 roku teren był własnością Skarbu Państwa, potem stał się własnością Gminy Miasto Częstochowa.
 
 

SyB