Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

2 kwietnia 2021
PORZĄDEK OBRAD XLII ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA
[zdjęcie aktualności]

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (jt. Dz.U. z 2020 r. poz.1842) 

zwołuję

na dzień 8 kwietnia (czwartek) 2021 roku o godz. 12.00 
XLII zwyczajną Sesję  Rady Miasta Częstochowy.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (online)

 

 

 

 


z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX i XLI sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2020 rok.
10.  Informacja dotycząca działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego w roku 2020.
11. Informacja dotycząca stanu sanitarnego miasta Częstochowy w 2020 r.
12. Informacja i dyskusja na temat wycinki drzew oraz planowanej inwestycji przy ul. Wiolinowej w Częstochowie.
Dyskusja nad projektami uchwał.
13. (BR.1.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038.
14. (BR.2.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
15. (BR.16.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku  pielęgniarskim na uczelni wyższej zlokalizowanej na terenie Miasta Częstochowy.
16. (BR.6.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Częstochowy za rok 2021.
17. (BR.17.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r.
18. (BR.3.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji na terenie Miasta Częstochowy.
19.  (BR.5.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
20. (BR.7.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku.
21. (BR.8.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.
22. (BR.9.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 16 i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu.
23. (BR.20.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Konwaliowej 105.
24. (BR.10.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
25. (BR.11.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
26. (BR.12.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
27. (BR.13.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Częstochowa.
28. (BR.14.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 188/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Częstochowa.
29. (BR.4.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Częstochowę.
30. (BR.15.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
31. (BR.18.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Częstochowa na 2021 rok.
32. (BR.21.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy
33. (BR.19.XLII.21) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika w Częstochowie.
34. Przerwa.
Głosowanie projektów uchwał.
35. (BR.1.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2021-2038.
36. (BR.2.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2021.
37. (BR.16.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku  pielęgniarskim na uczelni wyższej zlokalizowanej na terenie Miasta Częstochowy.
38. (BR.6.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Częstochowy za rok 2021.
39. (BR.17.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 100-lecia przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r.
40. (BR.3.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji na terenie Miasta Częstochowy.
41.  (BR.5.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Cmentarza Komunalnego w Częstochowie z obowiązku wpłaty części nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasta Częstochowy.
42.  (BR.7.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku.
43. (BR.8.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. gen. Władysława Sikorskiego.
44. (BR.9.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 16 i odstąpienia od zbycia w drodze przetargu.
45. (BR.20.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Konwaliowej 105.
46. (BR.10.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r. na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
47. (BR.11.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
48. (BR.12.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2021 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne.
49. (BR.13.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Częstochowa.
50. (BR.14.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 188/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Częstochowa.
51. (BR.4.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Częstochowę.
52. (BR.15.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie.
53. (BR.18.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Częstochowa na 2021 rok.
54. (BR.21.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 18.II.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy.
55. (BR.19.XLII.21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika w Częstochowie.
56. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
57. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny