Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

21 stycznia 2021
Przeciwdziałania narkomanii - trwa nabór do konkursu na realizację zadań

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2021-2022 z terminem składania wniosków do dnia 29 stycznia 2021 roku.

Wnioskodawcami mogą być także organizacje pozarządowe, które spełniają dodatkowe wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach. W ramach Konkursu dofinansowane może być również prowadzenie strony internetowej i prowadzenie telefonu zaufania w zakresie przeciwdziałania narkomanii.  

Nazwa zadania konkursowego

  1. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
  2. Badanie systemu pomocy osobom uzależnionym
  3. Badanie ewaluacyjne artykuł 62a
  4. Badanie wpływu COVID-19 na system pomocy osobom uzależnionym.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:

w 2021 roku – 694 000,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych,);

w 2022 roku – 200 000, 00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do dnia 29.01.2021 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie wniosku w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem wniosku do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl i w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

Pokaż stronę programu