Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 października 2020
NAGRODY DLA NAUCZYCIELI
[zdjęcie aktualności]

118 częstochowskich nauczycieli otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Podczas uroczystości w Teatrze im. Adama Mickiewicza nagrody nauczycielkom i nauczycielom wręczyli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Łukasz Kot oraz przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos. Wyróżnienie otrzymało 118 nauczycieli ze szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych. 10 pedagogów odebrało nagrody II stopnia (6,8 tys. zł), a 108 III stopnia (3,4 tys. zł). Uroczystości towarzyszył spektakl “Zaczarowany koń. Piosenki z lat 50.” w wykonaniu aktorów Teatru im. Adama Mickiewicza.

W załączniku lista nagrodzonych

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy przyznawana jest za szczególne osiągnięcia:

1) W zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, co jest potwierdzane w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną lub zakwalifikowaniem uczniów do udziału w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i zajęciem przez uczniów I -III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
b) osiąganie innych udokumentowanych sukcesów w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
c) podejmowanie działalności innowacyjnej, wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywanie autorskich programów i publikacji,
d) organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych,
e) uzyskiwanie dobrych wyników w pracy wychowawczej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych:
a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom i wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
c) posiadanie udokumentowanych, wymiernych rezultatów w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych,
d) wzorowa realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły,
e) organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami, stowarzyszeniami, rodzicami w celu zwalczania patologii społecznych,
f) organizowanie czynnego udziału rodziców w życiu szkoły i klasy,
g) aktywny udział w życiu szkoły i jej reprezentacja w działaniach promujących Miasto Częstochowa,
h) podnoszenie kwalifikacji,
i) tworzenie warunków do prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej,
j) dbałość o właściwą organizację pracy,
k) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych,
l) efektywne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz dbałość o higienę i estetykę na terenie szkoły.

Pliki do pobrania: