Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

25 września 2020
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór do udziału w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w roku 2021.
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów/kandydatek do udziału w charakterze członka/członkini komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w roku 2021, należących do kompetencji Wydziału Polityki Społecznej
 
Podstawa prawna: art. 15 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawierający zapis, iż w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.
 
UWAGA: Kandydat/kandydatka nie może być związany z żadnym podmiotem/grupą inicjatywną wnioskującymi o realizację w 2021 r. zadania w ramach ww. tematyki, będącej w zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy.
 
Za udział w posiedzeniu/ach Komisji w charakterze członka/członkini nie przysługuje wynagrodzenie, ani zwrot kosztów dojazdu.
 
W przypadku większej ilości zgłoszeń, spełniających kryteria formalne, wybór członka/członkini Komisji nastąpi w drodze jawnego losowania z udziałem radcy prawnego Urzędu Miasta Częstochowy. Zgłoszeni kandydaci/kandydatki o terminie wyboru zostaną powiadomieni pisemnie lub w formie korespondencji elektronicznej.
 
Zgłoszenia kandydatów/kandydatek do pełnienia opisanej wyżej funkcji (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych) przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej (należy wypełnić formularz, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 r.
 
Korespondencję w tej sprawie należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 lub dostarczyć osobiście do Punktu Kancelaryjnego Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5. Istnieje także możliwość przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia poprzez e-PUAP lub SEKAP. Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Częstochowy.
 
Ewentualne zapytania w sprawie naboru do komisji konkursowej należy kierować poczta elektroniczną na adres: ps@czestochowa.um.gov.pl z dopiskiem „Nabór członka/członkini do komisji konkursowej” lub telefonicznie pod nr 34 37 07 642.
Pliki do pobrania: