Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

24 września 2020
ARR WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
[zdjęcie aktualności]

Czas na biznes” to nazwa nowego projektu dla osób planujących własną działalność, w tym bezrobotnych, realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie. O  jego założeniach, a także o innych formach wspierania przedsiębiorczości zarząd spółki poinformował podczas briefingu prasowego w siedzibie ARR.

Projekt „Czas na biznes” odpowiada na wyzwania czasów epidemii, która wciąż niekorzystnie wpływa na gospodarkę. To z kolei przekłada się na ograniczenia w możliwości zdobycia dobrej pracy, zwłaszcza przez osoby, które - z różnych względów - nie są na tym rynku pracy bardzo poszukiwane. W ramach projektu, na który ARR pozyskała blisko 7 mln zł wsparcia unijnego, 115 osób będzie mogło skorzystać z dotacji na założenie firmy (w wysokości ponad 23 tys. zł), comiesięcznego wsparcia pomostowego w czasie jej rozruchu, a także będzie miało okazję dowiedzieć się wszystkiego, co jest niezbędne przy rozpoczynaniu własnego biznesu.

- To przedsięwzięcie, które wpisuje się nasz miejski program „Teraz Lepsza Praca i dzięki któremu osoby myślące o założeniu własnej działalności, mające pomysł na biznes, a nie posiadające niezbędnych środków czy stosownej wiedzy dotyczącej prowadzenia firmy, mogą otrzymać wsparcie, zarówno finansowe, jak i szkoleniowe – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezes ARR Marcin Kozak przypomina, że Agencja oferuje również inne możliwości dla przedsiębiorców, prowadzących działalność nie tylko w samej Częstochowie ale w również w innych powiatach subregionu północnego województwa śląskiego. Jedną z nich jest „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”, czyli duży projekt, dzięki któremu kompetencje i kwalifikacje mogą podnieść pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw.

- W ramach dotychczasowych dwóch projektów dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z regionu częstochowskiego skorzystało 415 przedsiębiorców, co przełożyło się na zawarcie ponad pięciuset umów na łączną kwotę dofinansowania ponad 5 mln zł, a swoje kwalifikacje miało szansę ponieść ponad 1,8 tysiąca pracowników - podkreśla Marcin Kozak.

Kolejna możliwość skierowana jest do przedsiębiorców szukających gotowych miejsc przygotowanych pod produkcję czy logistykę. Mowa o rozpoczetej budowie nowej hali przy ul. Ekonomicznej. Na przyszłych najemców już niebawem czekać będą dwa segmenty o powierzchni przemysłowej 980 i 986 m2 (wraz z przynależnym zapleczem socjalno–biurowym o powierzchniach odpowiednio 124 i 127 m2). Wciąż jest możliwość wynajęcia wolnej powierzchni. Budowa hali to druga tego typu inwestycja ARR, realizowana na terenie objętym KSSE na Skorkach. W 2017 roku przy ulicy Ekonomicznej oddano do użytku 4-modułowy obiekt o łącznej powierzchni 3200 m2.

Więcej informacji o propozycjach Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie dostępnych jest na stronie: http://www.arr.czestochowa.pl/

Informacje szczegółowe o projektach miejskiej Agencji Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.

I. Projekt pn. „Czas na biznes”

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy,

działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności

gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Wartość projektu: 7 198 295,50 zł

Wartość dofinansowania: 6 970 918,22 zł

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022

Grupa docelowa:

Projekt skierowany do 115 osób (64 kobiety/51 mężczyzn) powyżej 30. roku życia z subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski), planujących rozpocząć działalność gospodarczą, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- osoby 50+,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach,

jak również należące do takich grup, jak:

- reemigranci– również repatrianci, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

- osoby niezamożne - pracujące (maksymalnie minimalne wynagrodzenie)

- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

- osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (maksymalne wynagrodzenie - 120% minimalnego wynagrodzenia);

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawionych wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

- wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej dla 115 osób (64K/51M)

(Tematyka szkoleń będzie obejmowała m.in.: formalno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, formy rozliczeń z US i ZUS, źródła finansowania działalności gospodarczej, podstawy rachunkowości, prawo cywilne w działalności gospodarczej, podstawy sporządzania biznesplanu/zasady planowania finansowego, strategię marketingową, obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników.)

- Wsparcie finansowe - dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł dla 115 osób (64 kobiet/51 mężczyzn)

- Wsparcie finansowe pomostowe podstawowe w wysokości 2 600 zł miesięcznie na okres 6 miesięcy (pomniejszone o wkład uczestnika w wysokości ok. 210 zł/m-c) – wsparcie przewidziane dla wszystkich 115 osób

- Wsparcie finansowe pomostowe przedłużone w wysokości 2 600 zł miesięcznie na okres 6 miesięcy - wsparcie przewidziane dla wszystkich 115 osób, udzielane w zależności od potrzeb uczestnika.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 34 360 56 88

II. Projekt „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”

We wrześniu 2020 r. rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w ramach projektu „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu możliwe jest dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych mających na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Dofinansowanie ze środków EFS możliwe jest wyłącznie na usługi wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru województwa śląskiego, oraz ich pracowników i kadry zarządzającej.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i sięgać może nawet 80% wartości netto usługi rozwojowej. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wynosi 100.000 zł, a maksymalna kwota dofinansowania do jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W przypadku gdy uczestnik kierowany jest na więcej niż jedną usługę, poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 7.500 zł.

Projekt zakłada wsparcie co najmniej 1.110 osób pracujących w co najmniej 270 przedsiębiorstwach MŚP, w tym 120 osób w wieku 50+ oraz 330 osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach realizacji projektu uruchomiliśmy cztery punkty dystrybucji (Punkty Obsługi Przedsiębiorcy) na terenie całego województwa śląskiego (po jednym punkcie w każdym subregionie).

Budżet projektu wynosi 10.003.296,60 zł, w tym kwota 8.343.359,40 zł stanowi dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 maja 2022.

Strona internetowa projektu: https://www.psf3.pl/

III. Nowa hala magazynowo – produkcyjna przy ul. Ekonomicznej 5

Zestawienie powierzchni

 

Powierzchnia zabudowy

2.344,50 m2

Powierzchnia użytkowa łącznie

2.238,60 m2

Kubatura brutto

21.063,90 m3

Wysokość części produkcyjno – magazynowej

10,4 m

Wysokość części socjalno – biurowej

4,5 m

HALA A – zaplecze socjalno – biurowe

127,60 m2

HALA A – powierzchnia hali

986 m2

HALA B – zaplecze socjalno – biurowe

123,90 m2

HALA B – powierzchnia hali

980 m2

Pomieszczenia wspólne dla obiektu (kotłownia, hydroforownia)

21,10 m2

Powierzchnia użytkowa netto do wynajęcia

2.217,50 m2

Przykład korzyści finansowych dla Najemcy hali w strefie ekonomicznej ul. Ekonomiczna 5

- przemysł i produkcja

-  małe przedsiębiorstwo

-  minimalna konieczna wartość nowej inwestycji / nakład inwestora (Najemcy): 4 mln zł, w tym koszty czynszu najmu, np. okres 15 lat = 3.780.000 zł.

-  szacunkowa wartość czynszu najmu w okresie 5 lat / 10 lat / 15 lat (bez waloryzacji): 1.260.000 zł / 2.520.000 zł / 3.780.000 zł

-  maksymalna wysokość ulgi w podatku dochodowym: 1,8 mln zł (45% x 4 mln zł wartość nowej inwestycji)

-  stawka podatku CIT 19%

-  maksymalny okres korzystania z ulgi w podatku dochodowym: 15 lat (teren w dotychczasowych granicach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej włączony w 2012 roku)

-  wysokość dochodu zwolnionego z podatku w okresie 15 lat dla wykorzystania całej ulgi podatkowej: 1,8 mln zł / 19% = 9.473.684 zł (ok. 630 tys. zł / rok).

Mały przedsiębiorca wynajmujący halę musi zainwestować minimum 4 mln zł, przy tej wartości inwestycji (4 mln zł) będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego do maksymalnej wysokości 1,8 mln zł. Oznacza to, że w kolejnych latach (maksymalnie 15 lat) jego dochód w wysokości około 9,5 mln zł będzie zwolniony z podatku dochodowego do wyczerpania limitu 1,8 mln zł. Po przekroczeniu tego limitu dochodów, przedsiębiorca zapłaci podatek w standardowej wysokości, nawet jeśli nie minęło 15 lat. Poza czynszem najmu, najemca powinien ponieść inne koszty w ramach nowej inwestycji aby osiągnąć minimalną wartość inwestycji w wysokości 4 mln zł, np. zakup środków trwałych typu maszyny,  zakup urządzeń, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.

Dzięki zwolnieniu z podatku dochodowego poprzez zaliczenie kosztów czynszu  najmu do kosztów nowej inwestycji, najemca osiąga wymierną korzyść ekonomiczną w postaci niższego efektywnego czynszu najmu w okresie trwania zwolnienia podatkowego.

Na podstawie informacji ARR w Częstochowie