Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 lipca 2020
SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH
[zdjęcie aktualności]

Poprawa oznakowania, renowacja lub korekta przebiegu części szlaków turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, współorganizacja Juromanii, udział w targach turystycznych, nowe wydawnictwa, kontynuacja projektów „Bezpieczna Jura „ i „Czyste Skały” – to niektóre zadania Związku Gmin Jurajskich w 2019 r. ZGJ – z powodu koronawirusa - później niż zwykle - podsumował swoją działalność w ubiegłym roku.

Związek Gmin Jurajskich w minionym roku zrzeszał 35 gmin z terenu Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w tym dwa największe miasta: Kraków i Częstochowę.

Istotnymi zadaniami Związku w 2019 r. - z punktu widzenia rozwoju ruchu turystycznego – było podniesienie standardu oznakowania pieszego Szlaku Orlich Gniazd (na terenie woj. śląskiego), wyznakowanie przebiegu Rowerowego Szlaku Orlich Gniazd zgodnie z nowym projektem organizacji ruchu (na terenie woj. małopolskiego) oraz podniesienie standardu szlaków turystycznych południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej poprzez ich renowację oraz doposażenie w niezbędną infrastrukturę

ZGJ był też współorganizatorem Juromanii 2019 – Święta Szlaku Orlich Gniazd, odpowiadając m.in. za produkcję materiałów reklamowych i promocyjną oprawę imprez organizowanych w ramach Juromanii.

W 2019 r. kontynuowana była też akcja „Bezpieczna Jura”, dzięki której na wytypowanych drogach wspinaczkowych rokrocznie znacząco poprawia się poziom bezpieczeństwa. W ubiegłym roku ubezpieczone zostały istniejące i nowo utworzone drogi wspinaczkowe w Podzamczu, Rzędkowicach, Skarżycach, Morsku, Smoleniu, Podlesicach, Mirowie, Trzebniowie i w Dolinie Wiercicy. W ramach zadania zamontowano 722 ringi oraz 132 stanowiska zjazdowe. Łącznie ubezpieczono 152 jurajskie drogi wspinaczkowe.

ZGJ przeprowadził też kolejną edycję akcji „Czyste Skały”, tym razem na terenie gmin Olsztyn i Pilica. Jurajskie ostańce były czyszczone neutralną dla środowiska metodą piaskowania, z użyciem sprężonego powietrza i bardzo drobnego piasku. Wyczyszczone zostały Góry Towarne (gm. Olsztyn) oraz Brzuchacka Skała (gm. Pilica). W akcji pomagała Grupa Jurajska GOPR.

W ramach prac nad Strategią Rozwoju Marki Terytorialnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej wraz z systemem identyfikacji wizualnej marki - Biuro ZGJ zorganizowało pobyt audytorów na Jurze zabezpieczając wejścia do atrakcji turystycznych, planując spotkania z branżą turystyczną oraz przygotowując eventy prezentujące najlepsze produkty jurajskie. Biuro zorganizowało też warsztaty strategiczne dla przedstawicieli branży turystycznej i jednostek samorządowych z terenu Jury.

ZGJ złożył do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek w konkursie dla projektu Polskich Marek Turystycznych, w wyniku czego Ministerstwo Rozwoju przyznało w 2019 r. Jurze Krakowsko-Częstochowskiej tytuł kandydata do „Polskiej Marki Turystycznej”.

Biuro Związku prowadzi, uzupełnia i redaguje  kilka portali internetowych poświęconych Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: www.jura.info.pl, www.orlegniazda.pl, www.jura.travel.pl, www.szlakorlichgniazd.com.pl, www.jura-it.pl, a także kanały na mediach społecznościowych.

Związek Gmin Jurajskich bezpośrednio uczestniczył w minionym roku w 5 targach turystycznych (Katowice, Łódź, Nadarzyn, Poznań, Szczecin), ale informacje i materiały promocyjne dotyczące Jury Krakowsko-Częstochowskiej - za pośrednictwem Małopolskiej i Śląskiej Organizacji Turystycznej - były obecne także na targach w: Bratysławie, Berlinie, Helsinkach, Lipsku, Madrycie, Marsylii, Mediolanie, Tel-Awiwie, Utrechcie, Wiedniu, a także Chorzowie, Gdańsku, Opolu i Wrocławiu.

Ważną częścią działań ZGJ są ciągle, oprócz promocji poprzez filmiki i spoty internetowe, promocyjno-turystyczne publikacje wydawnicze. W 2019 roku Związek wydał m.in.:
- „Jurajskie Noce i Dnie” – nowy album zdjęciowy prezentujący jurajskie pejzaże i gminy członkowskie ZGJ poprzez starannie wyselekcjonowane fotografie, w nakładzie 2,5 tys. szt.;
- „Góra Zborów i okolice: Kroczyce, Morsko, Podlesice, Rzędkowice” – nową mapę obejmującą rejony wspinaczkowe północno-wschodniej części Jury, w nakładzie 2 tys. szt.;
- „Szlak Orlich Gniazd” - przewodnik po szlaku pieszym i rowerowym z dokładnymi mapami oraz propozycjami noclegów i gastronomi na poszczególnych odcinkach szlaku (2,5 tys. szt.);
- „Jurajskie Wydarzenia 2019” – folder i plakat dystrybuowany na terenie gmin jurajskich, na targach turystycznych, w punktach IT, hotelach, itp. (łączny nakład 20,3 tys. szt.);
- Kalendarz Jurajski na 2020 r. (2.6 tys. sztuk).

Związek opracował także i zlecił  27 rodzajów magnesów promujących Szlak Orlich Gniazd i atrakcje na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej (nakład 11 350 szt.).

Warto podkreślić, że w 2019 r. łączna kwota środków pozaskładkowych uzyskanych  przez Związek Gmin Jurajskich zamknęła się kwotą 724,6 tys. zł, stanowiąc aż 65,5% rocznego budżetu Związku (większość środków na działalność statutową ZGJ pochodziła więc z dotacji zewnętrznych).

W załączeniu:
- prezentacja dotycząca działań ZGJ w 2019 r.
- Sprawozdanie Związku Gmin Jurajskich za 2019 r.

Pliki do pobrania: