Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

26 czerwca 2020
PORZĄDEK OBRAD XXXI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2020 r., poz. 713) 

zwołuję

na dzień 29 czerwca (poniedziałek) 2020 roku o godz. 15.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXXI nadzwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.     Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035.(BR.1.XXXI.20)
4.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2020.(BR.2.XXXI.20)
5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (BR.3.XXXI.20)
6.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Częstochowy, od dnia   1 września 2019 r. (BR.4.XXXI.20)
7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (BR.5.XXXI.20)
8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy. (BR.6.XXXI.20)
9.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Śląskiej 16 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.7.XXXI.20)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Częstochowy do POLIS – międzynarodowej sieci europejskich miast i regionów współpracujących na rzecz innowacyjnych rozwiązań transportowych (Polisnetwork, European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions. (BR.8.XXXI.20)
11.    Zamknięcie obrad XXXI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy

(-)  Łukasz Kot