Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

23 kwietnia 2020
URZĄD MIASTA – ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM POMOCY OBYWATELOM
[zdjęcie aktualności]

Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697), Urząd Miasta Częstochowy wraz z jednostkami podległymi realizuje wszystkie wymagane zadania dotyczące zapewnienia pomocy obywatelom.

Urząd Miasta Częstochowy nadal pracuje jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii, co polega m.in. na ograniczeniu lub wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów przy załatwianiu wielu spraw z zakresu administracji publicznej.

Niemniej jednak zadania, o których mowa w rozporządzeniu można załatwić w następujący sposób:

1) rejestracja stanu cywilnego – niezbędny jest kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Urzędem Stanu Cywilnego w Częstochowie;

2) ewidencja ludności i dowodów osobistych - niezbędny jest kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Wydziałem Spraw Obywatelskich UM;

3) pomocy społecznej - w zależności od charakteru sprawy konieczny jest kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Wydziałem Polityki Społecznej UM, Wydziałem Zdrowia UM (w zakresie zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności), Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie lub Częstochowskim Centrum Świadczeń;

4) świadczenia usług komunalnych - w zależności od charakteru sprawy niezbędny jest kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM lub Wydziałem Podatków i Opłat UM;

5) działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 - niezbędny jest kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie;

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych - niezbędny jest kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Wydziałem Spraw Obywatelskich UM;

7) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471);

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.);

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471);

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.)

niezbędny jest kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Wydziałem Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM

8) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471);

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

9) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695);

niezbędny kontakt telefoniczny, elektroniczny lub pocztowy z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM.

W Urzędzie Miasta Częstochowy dopuszczona jest obecnie bezpośrednia obsługa interesantów poprzez:

  • punkt kancelaryjny działający w budynku przy ul. Waszyngtona 5 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15);
  • punkty informacyjno-konsultacyjne w budynkach przy ul. Śląskiej 11/13 i ul. Waszyngtona 5 (czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30);
  • stanowiska bezpośredniej obsługi interesantów – w zakresie niektórych spraw – w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21.

Wizytę w punkcie kancelaryjnym należy poprzedzić jednak telefonem do wydziału Urzędu Miasta załatwiającego daną sprawę. Na bezpośrednie spotkanie z urzędnikiem danego wydziału w punkcie informacyjno-konsultacyjnym także należy się wcześniej umówić.

Za wszelkie niedogodności dla interesantów będące wynikiem ograniczeń związanych ze stanem epidemii – przepraszamy!