Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

21 kwietnia 2020
CZĘSTOCHOWA – MIASTO TRACI DOCHODY, ALE ULŻY PRZEDSIĘBIORCOM
[zdjęcie aktualności]

Kryzys wywołany epidemią uderza także w samorządy – nie tylko w firmy i ich pracowników. Skutki zastoju w gospodarce przełożą się na znaczny ubytek dochodów Częstochowy, szacowany na ok. 100 mln zł. Miasto podejmuje jednak dalsze działania, aby ulżyć przedsiębiorcom. Samorządowcy formułują też postulaty pod adresem Rządu.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) wydał komunikat na temat działań, jakie jednostki samorządu lokalnego województwa śląskiego mogą podjąć, aby wesprzeć przedsiębiorców borykających się z wprowadzonymi przez Rząd RP ograniczeniami w następstwie epidemii. Z drugiej strony wskazują, że w obecnej sytuacji dochody samorządów będą znacznie niższe niż te zapisane w uchwałach budżetowych. Tzw. tarcza antykryzysowa Rządu nie uwzględnia obecnie rekompensat dla samorządów, a już widoczne jest np. obniżenie należnych samorządom dochodów z PIT. Dla Częstochowy – w najbardziej optymistycznym scenariuszu – ubytki w dochodach, będące bezpośrednim lub pośrednim skutkiem epidemii, mogą sięgnąć w 2020 r. ok. 100 mln zł.

Samorządowcy podkreślają, że jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest obecnie powstrzymanie się od decyzji mogących znacząco i dodatkowo nadwyrężyć kondycję lokalnych budżetów. Mogłoby to zagrozić funkcjonowaniu miast i gmin, a także realizacji obowiązkowych zadań publicznych na rzecz mieszkańców, m.in. w zakresie oświaty, pomocy społecznej, transportu czy usług komunalnych.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów uważa, że niezbędne jest przedstawienie przez Rząd ostatecznego kształtu tzw. tarczy antykryzysowej, zawierającej także skuteczne rozwiązania dla sektora samorządowego. Z komunikatem ŚZGiP można zapoznać się na stronie Związku TUTAJ.

Władze Częstochowy – proponując więc ulgi, które pomogą odciążyć finanse przedsiębiorców w czasie kryzysu – oczekują jednocześnie na informacje dotyczące wysokości tych dochodów miasta, które są zależne od transz środków przekazywanych przez Rząd.

Odroczenia w najmach i dzierżawach

Prezydent Częstochowy wydał związane ze stanem epidemii zarządzenie w sprawie ulg dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dotyczące należności na rzecz miasta z tytułu najmu nieruchomości, dzierżawy lub użytkowania. Na pisemny wniosek podmiotu 50% wspomnianych należności może zostać odroczona lub rozłożona na raty. Ma to dotyczyć sytuacji, gdy nastąpiło czasowe ograniczenie działalności w związku z rządowym rozporządzeniem z 31 marca, spadek przychodów minimum o połowę bądź czasowe zawieszenie działalności gospodarczej. Warunkiem udzielenia ulgi będzie brak zaległości z tytułu wyszczególnionej we wniosku należności na dzień 29 lutego tego roku. Od objętej ulgą należności nie będzie odsetek za zwłokę – za okres od dnia złożenia wniosku do dnia upływu terminu spłaty. Odroczenie terminu płatności należności objętych ulgą nie może przekroczyć 6 miesięcy. Natomiast w przypadku ratalnej spłaty należności będą mogły zostać podzielone na maksymalnie 6 rat. Spłata należności objętych ulgą rozpocznie się od lipca 2020 r.

Zarządzenie wraz z wzorem wniosku i oświadczenia jest dostępne w BIP Miasta Częstochowy pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1164715/zarzadzenie-nr-893-2020


Czasowe odstąpienie od opłaty prolongacyjnej

Możliwe jest również odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta. Odstąpienie od naliczania tej opłaty – zgodnie z przygotowanym projektem uchwały Rady Miasta Częstochowy – miałoby dotyczyć okresu od 14 marca do 30 września tego roku. Projekt trafi na najbliższą sesję Rady Miasta. Samorząd pozbawi się w ten sposób dochodów z tytułu tej opłaty, ale jest to oczywiście uzasadnione sytuacją wielu płatników podatku od nieruchomości, w tym podmiotów gospodarczych.

Przedsiębiorcy i podatnicy mogą liczyć na wsparcie miasta

Wsparcie miasta dla przedsiębiorców i podatników jest każdorazowo przyznawane na wniosek, w oparciu o indywidualną ocenę i realizowane w ramach prawnych pomocy publicznej, zgodnie z wcześniejszą informacją dotyczącą pomocy dla przedsiębiorców, dostępną pod linkiem: http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13738

Obecne regulacje dotyczące umów najmu, dzierżawy i użytkowania oraz opłaty regulacyjnej stanowią doprecyzowanie ram wsparcia w tym zakresie.

Informacji w zakresie ulg dotyczących:

  • umów najmu lokali miejskich – udziela Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych UM, tel. 34 3707 506,
  • umów dzierżawy gruntów oraz budynków miejskich – udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego UM, tel. 34 3707 711,
  •  opłaty prolongacyjnej i podatków lokalnych – udziela Wydział Podatków i Opłat UM, tel. 34 3707 434. 


mb/wt