Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

10 kwietnia 2020
DOFINANSOWANIE NA REHABILITACJĘ
[zdjęcie aktualności]

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych.

Pomoc udzielana jest osobom z niepełnosprawnością, które w okresie od 9 marca do 4 września 2020 r. utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych (dorosłych i dzieci), które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej

 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy

 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej

 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON

 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne

 • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe

ISTOTNE WARUNKI

 • W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 • Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawana jest za okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Uwaga! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, przyznanego w ramach specustawy, której celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

1) platforma SOW

 • Wnioski należy składać za pośrednictwem dedykowanej platformy – SOW. Ten sposób jest zalecany jako najbezpieczniejszy w obecnej sytuacji.

 • nie trzeba mieć profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie.

 • adres systemu SOW:  www.sow.pfron.org.pl

2) Inne formy składania wniosku

 • W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku, np. drogą pocztową. na adres:

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Aleja Niepodległości 20/22,

42-216 Częstochowa.

Uwaga! W imieniu osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

TERMINY

 • Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczyna się 10 kwietnia.

 • Wnioski można składać do 4 września 2020 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje w sprawie programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl