Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

26 marca 2020
WALKA Z KORONAWIRUSEM – DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA MIEJSKIE
[zdjęcie aktualności]

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy w przygotowanej informacji podsumował dotychczasowe najważniejsze działania i przedsięwzięcia związane z prewencją oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.


1. Prowadzone na szeroką skalę są akcje informacyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID -19 w tym:
1) informowanie o zasadach utrzymania i przestrzegania wysokich standardów sanitarnych;
2) informowanie o objawach zachorowania i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia, stwierdzenia u siebie lub osób z otoczenia objawów chorobowych;
3) wskazanie miejsc (adres, telefon) gdzie należy się zwrócić (udać) w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, związanych z koronawirusem COVID -19;
4) przyjmowanie poprzez Miejsko – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszeń od mieszkańców w zakresie potrzeb udzielania im pomocy psychologicznej, dostarczania żywności i leków.

2. Na prośbę Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zorganizowano spotkanie z częstochowskimi przedstawicielami Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poświęcone działaniom mającym na celu przygotowanie się do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie miasta Częstochowy.

3. Dyrektorom, Kierownikom, Prezesom podmiotów działających na terenie Częstochowy podległych Prezydentowi Miasta, w tym dyrektorom szkół (w okresie funkcjonowania placówek) zalecono:
1) zabezpieczenie i bieżące uzupełnianie środków czystości niezbędnych do utrzymania wysokiego standardu w pomieszczeniach sanitarnych.
2) przeprowadzenie szkoleń z zakresu utrzymania czystości ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady mycia rąk.
3) wywieszenie instrukcji związanych z zasadami zachowania higieny osobistej, w tym mycia rąk.

4. Na polecenie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Katowicach pracownicy Urzędu Miasta, wspólnie z przedstawicielami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Częstochowie skontrolowali miejsca przewidziane do kwarantanny.

5. Przekazano - poprzez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie - plakaty zalecane do publikowania przez Ministerstwo Zdrowia - dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu.

6. Przeprowadzono analizę organizowanych na terenie Częstochowy imprez masowych, rekomendując ich organizatorom rezygnację z ich przeprowadzenia (przeniesienie na inny termin) lub zmianę formy imprezy (działania do czasu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).

7. Zalecono Straży Miejskiej i Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia ograniczenie kontroli w indywidualnych gospodarstwach domowych wynikających z planu działań krótkoterminowych.

8. Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa przez służby i inspekcje podległe Prezydentowi Miasta na łączną kwotę 241 776 zł, z tego na dzień 24 marca 2020 roku z rezerwy kryzysowej na zakup asortymentu niezbędnego do zabezpieczenia działania funkcjonariuszy KM PSP przekazano 34 000 zł i dla potrzeb Straży Miejskiej - 24 122 zł.
8. Zwrócono się do Wojewody Śląskiego z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 1 miliona złotych na zakup sprzętu ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych i czyszczących.

9. Zawieszono płatności za postój w płatnej strefie parkowania MZDiT.

10. Na przejściach dla pieszych zablokowano (odłączono) przyciski umożliwiające przywołanie zmiany świateł dla sygnalizacji (w tych miejscach, w których można było wprowadzić takie rozwiązanie).

11. W ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie wprowadziło następujące zasady i reguły korzystania ze środków komunikacji miejskiej:
1) zawieszono funkcjonowanie przycisków, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pojazdów, umożliwiających otwieranie drzwi pasażerom.
2) wstrzymano sprzedaż biletów przez kierowców (motorniczych).
3) wydzielono strefy buforowe, z zakazem wejścia pasażerów w rejon kabin kierowców (motorniczych).
4) zablokowano wsiadanie przednimi drzwiami do pojazdów.
5) kierowców (motorniczych) wyposażono w środki do dezynfekcji.
6) przeprowadza się dezynfekcje pojazdów.
7) kierowcy i motorniczy zostali zobowiązani do wietrzenia pojazdów na końcowych przystankach.
8) w autobusach i tramwajach rozwieszono informacje (plakaty) informujące o zasadach zachowania się w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

12. Od 20 marca zawieszone do odwołania zostało kursowanie weekendowych linii nocnych, a od 1 kwietnia wszystkie autobusy i tramwaje MPK w Częstochowie będą kursować do odwołania według wakacyjnego rozkładu jazdy. 25 marca wydano dyspozycje wprowadzające limity napełnienia pasażerami autobusów i tramwajów MPK. Zawieszono też działanie ulgowych biletów okresowych w ramach realizacji rządowego nakazu ograniczeń w przemieszczaniu się mieszkańców (zwłaszcza młodzieży i seniorów), przy równoczesnym umożliwieniu dojazdów komunikacją do pracy z zachowaniem stosownych limitów.  

13. Wytypowano strażaków ochotników i funkcjonariuszy Straży Miejskiej do pomocy w szpitalach i do obsługi osób przebywających na kwarantannie.

14. Nawiązano współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie pomocy przy realizacji zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

15. Wyposażono sześć namiotów rozstawionych przez Komendę Miejską PSP w |Częstochowie przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (ul. Bialska 104/118 i ul. PCK 7) i Zespole Szpitali Miejskich przy ul. Mirowskiej 15 w nagrzewnice ciepłego powietrza oraz powierzono nadzór nad nimi funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

16. Zaproponowano Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i Miejskiego Szpitala Zespolonego nadzorowanie (kontrole) wejść na teren placówek przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

17. W ramach profilaktyki związanej z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa Urząd Miasta Częstochowy do odwołania wstrzymał bezpośrednią obsługę interesantów. UM nadal pracuje załatwiając sprawy drogą elektroniczną i telefoniczną. Wyjątkiem jest referat zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz punkty, które uruchomiono od 17 marca, służące do kontaktu z urzędnikiem w sytuacjach pilnych i wyjątkowych.

18. W zakresie pomocy osobom starszym (seniorom) i chorym zgodnie z poleceniem nr 19/2020 Wojewody Śląskiego, dotyczącym zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia związanego z sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID- 19, podjęto działania zmierzające do identyfikacji osób po leczeniu w szpitalu, które wymagają przyznania usług opiekuńczych.

19. Prezydent miasta wystosował do przedsiębiorców list, w którym podziękował za oferowanie bezinteresownych usług w zakresie transportu i gastronomi oraz zwrócił się z prośbą do pracodawców o wykazanie solidarności i empatii wobec swoich pracowników.

20. Zwrócono się z prośbą do Rektora Politechniki Częstochowskiej o wykwaterowanie wszystkich osób ze wskazanego domu studenta, planowanego jako miejsce kwarantanny.

21. Na bieżąco realizowane są przez jednostki pomocy społecznej przedsięwzięcia w stosunku do osób będących w kryzysie bezdomności, seniorów i osób chorych zgodnie z:
1) instrukcją dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV – 2;
2) procedurą dla podmiotów prowadzących placówki udzielające pomocy osobom w bezdomności.;
3) instrukcją pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną;
4) wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

22. MOPS utrzymuje kontakt z osobami poddanymi kwarantannie domowej, pracownicy przeprowadzają wywiad i zbierają informacje o ewentualnych potrzebach dotyczących dostarczania żywności, leków czy wsparcia psychologicznego.

23. Pomocy psychologicznej udziela Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, które w obecnej sytuacji uruchomiło drugi numer kontaktowy, a pomoc udzielana jest całodobowo.

24. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  uruchomiono specjalną infolinię, gdzie udzielane są informacje o dostępnych formach pomocy realizowanych na rzecz mieszkanek i mieszkańców w związku z epidemią. W zakładce strony koordynowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pomoc dla potrzebujących https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych znajduje się także telefon MOPS, pod którym można uzyskać wszelkie niezbędne informacje.

25. Z chwilą wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego miejsca przebywania młodzieży oraz grupowania się ludzi są patrolowane przez patrole Straży Miejskiej i Policji.

26. W celu bieżącego informowania mieszkańców Częstochowy o sytuacji na terenie miasta związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i walki z nim na stronie Urzędu Miasta na bieżąco aktualizowana jest zakładka poświęcona koronawirusowi.

27. Straż Miejska poprzez megafony zainstalowane na oznakowanych radiowozach patroluje miasto i przekazuje informacje oraz komunikaty porządkowe dla mieszkańców Częstochowy, dotyczące właściwych zasad zachowania się w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego.

28. Prowadzona jest kampania informacyjna dla mieszkańców w ramach akcji „Często chowa się w domach”, w tym na FB Częstochowy poprzez osoby rozpoznawalne, na telebimach  oraz za pośrednictwem samochodu mobilnego rozgłaszającego komunikaty.

29. Urząd Miasta opracował zasady zapewniające mieszkankom i mieszkańcom udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem telefonów i środków porozumiewania się na odległość. W związku z tym wznowiono działalność Punktów NPP i NPO w Częstochowie w nowej formule.

30. Prezydent Częstochowy wysłał do Premiera Rządu RP list z propozycjami rozwiązań legislacyjnych mających na celu ograniczeniem niedogodności związanych z czasem zagrożenia epidemicznego. Chodzi o uproszczenie procedur administracyjnych, zwrócenie uwagi na problem rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wprowadzenie wsparcia osłonowego dla przedsiębiorców.

31. Prezydent Miasta oraz dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego zwrócili się z prośbą o wsparcie dla częstochowskich szpitali w związku z sytuacją kryzysową zagrożenia koronawirusem. Niektóre firmy zaczęły pomagać wcześniej spontanicznie, teraz do zorganizowanej akcji dołączają kolejne podmioty.

32. Władze miasta przedstawiły ramy możliwej pomocy publicznej dla przedsiębiorców i firm, których dotykają skutki epidemii, dotyczące płatników podatków i opłat lokalnych, dzierżawców miejskich gruntów oraz najemców miejskich lokali użytkowych. 

33. Centrum Obsługi Inwestora UM (Centrum Lepszych Miejsc Pracy) na bieżąco udziela porad telefonicznych zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla pracowników częstochowskich firm w związku z obecną sytuacją (w zakresie działalności gospodarczej, obowiązków pracodawców w czasie epidemii, pracy zdalnej, itp). Pośredniczy także w kwestii informacji dotyczącej pomocy dla szpitali.