Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 lutego 2020
CZĘSTOCHOWA W PROJEKCIE BENCHMARKINGOWYM
[zdjęcie aktualności]

Częstochowa od kilku lat uczestniczy w projekcie związanym z badaniami benchmarkingowymi, w którym miasta i gminy porównują realizowane procesy i praktyki działania. Celem jest poszukiwanie najlepszych w administracji samorządowej rozwiązań w zakresie organizacji, zarządzania i obsługi interesantów.

Benchmarking to uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk. Przedstawione w raportach benchmarkingowych dane i wnioski mogą być pomocne osobom zarządzającym danymi procesami w jednostce samorządu. Dzięki tym informacjom urzędy mają możliwość porównania wskaźników oraz oceny skuteczności realizowanego zadania.

Projekt koordynuje Śląski Związek Gmin i Powiatów, choć w badaniu biorą udział także jednostki samorządu spoza regionu śląskiego.

Częstochowa porównuje się w grupie miasta na prawach powiatu. W badaniach za 2018 r., uczestniczyło 16 urzędów miast: Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Krosno, Lublin, Mysłowice, Ruda Śląska, Rzeszów, Tarnów, Tychy, Zabrze i Żory. W projekcie uczestniczy też 13 urzędów gmin oraz 6 starostw powiatowych.

Zakres ostatnich analiz benchmarkingowych objął takie obszary, jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, funkcjonowanie urzędu, realizacja zadań własnych powiatu w zakresie komunikacji, rejestracja aktów stanu cywilnego oraz organizacja sieci szkół publicznych w zakresie wyników nauczania oraz zasad i struktury finansowania. Raport został opracowany w końcu 2019 r.

Dla każdego z obszarów przypisano określone cele. W zarządzaniu zasobami ludzkimi było to utrzymanie wyspecjalizowanej i zmotywowanej kadry w urzędzie, a w obszarze funkcjonowania urzędu - optymalizacja kosztów. Zestawienie wskaźników dotyczących tego obszaru świadczy o tym, że Częstochowa jest oszczędna w wydatkach na administrację.

Jednym z analizowanych wskaźników był wzrost łącznych wydatków administracyjnych miasta. W tym celu zestawiono wzrost procentowy wydatków bieżących (bez projektów) w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego. Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania, a także m.in. remonty i wydatki promocyjne.

W gronie porównywanych 16 miast na prawach powiatu Częstochowa zanotowała, obok Tarnowa najniższy wskaźnik wzrostu - na poziomie 1,58% (Tarnów - 1,51%).W innych samorządach wydatki w 2018 w - stosunku do 2017 r. - wzrosły z reguły w przedziale od 5 do 10% (ze średnią 8,53%).

W analizie znalazło się też zestawienie wydatków administracyjnych zawężonych do urzędów miast. Wzrost wydatków może tu wynikać z różnych przyczyn, gdyż rozdziały budżetowe obejmują, oprócz wynagrodzeń, także remonty i inne usługi. Częstochowa okazała się jednym z dwóch urzędów miast (z grona 16), w którym wydatki w 2018 r., w stosunku do 2017 r. spadły (w Częstochowie o 5,77%, w Tychach o 4,43%). Reszta urzędów w miastach na prawach powiatu odnotowała wzrost kosztów od 3,5% wzwyż (przy średniej 5,15% wzrostu dla całej grupy miast). Trzeba jednocześnie nadmienić, że w Tychach na zmniejszenie wydatków rok do roku wpływ miało m.in. przesunięcie pracowników wydziału informatyki do Centrum Usług Wspólnych, natomiast w Częstochowie - zmiana sposobu księgowania niektórych wydatków w 2018 r.

Wskaźnik łącznych wydatków administracyjnych w jednostce samorządu w przeliczeniu na jednego mieszkańca zdefiniowany jest jako stosunek wydatków bieżących na administrację (dział 750) do liczby mieszkańców w danym mieście. Wskaźnik pozwala na porównanie kosztów administracyjnych w poszczególnych samorządach. Im mniejsza jego wartość, tym mniejsze koszty administracyjne przypadające na jednego mieszkańca. Tu także Częstochowa osiągnęła jeden z najniższych wyników - 323 zł na mieszkańca (niżej tylko Bytom 304 zł i Żory 319 zł), przy średniej 383 zł - w grupie miast na prawach powiatu.

W ramach projektu zbierane są także dane pozwalające obliczyć wskaźnik liczby etatów „urzędowych” na 1000 mieszkańców miasta. Mniejsza wartość oznacza tu niższe koszty funkcjonowania urzędów, ale może też wskazywać na zbyt duże obciążenie pracowników, co w konsekwencji grozi obniżeniem jakości świadczonych usług. Częstochowa ze wskaźnikiem 3,98 etatu na 1000 mieszkańców plasuje się w środku stawki (najniższe wskaźniki miały za 2018 r. Bydgoszcz i Tychy).

Jeżeli chodzi o poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca Częstochowa znowu wraca do grona miast z najniższym wynikiem (217 zł). Niższe wydatki administracyjne na mieszkańca notowały w 2018 r. tylko urzędy w Bydgoszczy (186 zł), Tychach (206 zł) i Żorach (215 zł).

Wyliczane w analizie benchmarkingowej płace obejmują wszystkie składniki wynagrodzeń, w tym „trzynastkę”, dodatki i nagrody - wraz z jubileuszowymi.

Warto dodać, że zgodnie z ogólnopolskimi danymi przeciętne wynagrodzenie w administracji publicznej wynosiło w 2017 r. 5098 zł brutto, a w 2018 r. 5386 zł brutto. Przeciętna płaca w samej administracji samorządowej była jednak niższa i sięgnęła w 2018 r. 5019 zł brutto. W grupie porównywanych 16 miast na prawach powiatu za 2018 r. średnia wyniosła 4721 zł (przeciętna pracowników wraz z kadrą kierowniczą), przy czym Częstochowa była jeszcze dosyć znacząco poniżej tej średniej.

Przytoczone dane na podstawie raportu z identyfikacji dobrych praktyk w obszarze „Zarządzanie zasobami ludzkimi i funkcjonowanie urzędu” w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking-kontynuacja” 2019 r. (dokument wewnętrzny uczestników projektu).