Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 lutego 2020
PREZYDENT CZĘSTOCHOWY W EUROPEJSKIM KOMITECIE REGIONÓW
[zdjęcie aktualności]

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk uczestniczy w pierwszej sesji plenarnej nowej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Jest polskim delegatem z ramienia Związku Miast Polskich, w którego zarządzie zasiada. W środę wziął udział w debacie zorganizowanej przez Komitet Regionów oraz Serwis Samorządowy PAP.

Wszyscy polscy członkowie są wyłanianymi w wyborach przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. W skład delegacji polskiej wchodzi 21 delegatów: dziesięcioro rekomendowanych przez Związek Województw RP, po troje - ze Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich, po dwoje - z Unii Metropolii Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP oraz jeden delegat z Unii Miasteczek Polskich. Wszyscy delegacji mają swoich zastępców.

Przedstawicielami Związku Miast Polskich w Komitecie Regionów, oprócz prezydenta Częstochowy, są Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy oraz Paweł Grzybowski - burmistrz Rypina. Poza tym w polskiej delegacji są m.in. także Hanna Zdanowska (prezydent Łodzi), Aleksandra Dulkiewicz (prezydent Gdańska) oraz marszałkowie 9 województw: mazowieckiego - Adam Struzik, wielkopolskiego – Marek Woźniak, pomorskiego – Mieczysław Struk, zachodnio-pomorskiego – Olgierd Geblewicz, łódzkiego – - Grzegorz Schreiber, dolnośląskiego - Cezary Przybylski, warmińsko-mazurskiego – Gustaw Brzezin,  lubelskiego - Jarosław Stawiarski i podkarpackiego – Władysław Ortyl.

Krzysztof Matyjaszczyk wraz z prezydent Gdańska oraz marszałkami województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego, wzięli w środę udział w debacie zorganizowanej przez Komitet Regionów oraz Polską Agencję Prasową. Jej tematem były perspektywy wsparcia samorządów poprzez środki unijne w nowym okresie programowania. Kontekstem - trwające negocjacje związane z  uchwalaniem unijnego budżetu. Prezydent Częstochowy akcentował potrzebę wspólnych starań o interesy polskich samorządów różnego szczebla, związane z poziomem unijnego wsparcia. Podkreślał, że w sytuacji zwiększonych wydatków i zmniejszających się dochodów samorządów, środki unijne są niezbędne do utrzymania możliwości rozwojowych polskich miast i gmin.

- Zadaniem nas wszystkich w tej kadencji Komitetu Regionów powinno być to, aby przy okazji bilansowania budżetu UE, Polska nie straciła. W tej sprawie możemy mówić jednym głosem, niezależnie od politycznej opcji.  W interesie naszego kraju i wszystkich samorządów jest to, abyśmy mogli nadal w większym stopniu korzystać z unijnego budzetu, niż do niego wpłacać - mówił prezydent. - Z drugiej strony trzeba działać na rzecz minimalizacji zagrożeń wewnętrznych, związanych z centralizacją dochodów i decentralizacją wydatków. Jeżeli rząd wprowadza jakąś nową daninę to jest to wpływ do budżetu centralnego, ale jak mamy jakiś dodatkowe obciążenia, to są to wydatki dotykajace samorządy. Przy takiej polityce mamy obawę czy stać nas będzie na pozyskiwanie środków, przy konieczności zabezpieczenia wkładów własnych do projektów unijnych.

Krzysztof Matyjaszczyk w swoich wystąpieniach optował także za zwiększeniem puli środków w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla subregionów, które są w stanie najbardziej efektywnie wykorzystywać przyznane środki (czego przykładem może być subregion, którego liderem jest Częstochowa).

Z całą debatą można się zapoznać na stronie na stronie fb Serwisu Samorządowego PAP:
https://www.facebook.com/115339968492069/videos/474897073181011/

Jak pisze m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Europejski Komitet Regionów w przyjętej w środę opinii odniósł się do kwestii możliwości zablokowania wypłat z unijnego budżetu dla krajów nieprzestrzegających zasad praworządności. Komitet jest zdania, że zmniejszenie środków UE nie powinno być karą dla tych, którzy nie są odpowiedzialni za naruszenia praworządności, czyli władz lokalnych i regionalnych. Społeczności lokalne mogą się czuć pokrzywdzone, jeżeli niższy poziom finansowania nie będzie wynikał np. z nieprawidłowości związanych z realizacją konkretnych projektów, a będzie konsekwencją polityki prowadzonej przez władze centralne danego kraju. Komitet Regionów uważa także, że pogłębiony monitoring Unii Europejskiej dotyczący kultury poszanowania praworządności  pomógłby obywatelom, demokracji lokalnej i gospodarkom lokalnym.

Więcej na temat tej opinii:
https://cor.europa.eu/pl/news/Pages/Funding-cuts-acceptable-only-for-systemic-breaches-of-rule-of-law.aspx

             
Komitet Regionów UE został utworzony w 1994 roku na mocy traktatu z Maastricht, a jego kompetencje znacznie wzrosły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jest organem doradczym Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. W skład Komitetu wchodzi obecnie 329 członków i tyluż zastępców z 27 krajów Unii Europejskiej.
Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie regionów i miast.
Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu. Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy.

Komitet składa się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju. Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną, regionalną i lokalną sytuację danego kraju.

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku. Komitet Regionów mianuje sprawozdawcę (jeden z członków Komitetu), który konsultuje się z zainteresowanymi stronami i przygotowuje opinię. Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.
W ciągu roku w trakcie sesji plenarnych przyjmuje się opinie dotyczące 50-80 projektów legislacyjnych UE.

Komitet zachęca do uczestniczenia w polityce UE na wszystkich poziomach, począwszy od władz regionalnych i lokalnych po indywidualnych obywateli. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci i naukowcy mogą uczestniczyć w przeprowadzanych online ankietach, konsultacjach i wydarzeniach.

Komitet Regionów udostępnia platformę wymiany informacji o najlepszych praktykach, umożliwiającą współpracę i przyczynianie się do debaty UE na tematy takie jak: wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zwalczanie zmiany klimatu, współpraca transgraniczna, rozwój i zasada pomocniczości.

 
M.in. na podstawie informacji ze strony Europejskiego Komitetu Regionów