Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

3 grudnia 2019
MIEJSCOWE PLANY – OBSZARY ZABUDOWY
[zdjęcie aktualności]

Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary położone w dzielnicach: Lisiniec, Gnaszyn-Kawodrza oraz Stradom. To tereny zlokalizowane w pobliżu dwóch elektrowni wiatrowych. Wnioski do planów można składać do 3 stycznia.

Uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej, położonych w Częstochowie, w rejonie ulic:
- Głównej, Tatrzańskiej i Lwowskiej w dzielnicach: Lisiniec i Gnaszyn-Kawodrza,
- Diamentowej oraz Osada Młyńska w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza,
- Rzepakowej w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza,
- Konwaliowej i Przestrzennej w dzielnicy Stradom.

Granice obszarów obejmowanych planami są zaznaczone na mapie, będącej załącznikiem do niniejszej informacji.

Propozycja przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów ma związek z regulacjami prawnymi ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, obowiązującej od dnia 16 lipca 2016 r. Ustawodawca ustalił zasady wyznaczania strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych i wprowadził istotne ograniczenia nabytych praw do nieruchomości zlokalizowanych w obszarze strefy.

W wyniku wejścia w życie tej ustawy,w granicach strefy oddziaływania dwóch istniejących elektrowni wiatrowych - o mocy 500 kW i 300 kW, zlokalizowanych w Częstochowie w rejonie ulicy Konwaliowej, znalazł się rozległy obszar o powierzchni ok. 300 ha. Rozciąga się on w promieniu ponad 1 km wokół wieży elektrowni o wyższej mocy (strefa oddziaływania elektrowni wiatrowej o mocy 300 kW zawiera się w strefie oddziaływania elektrowni wiatrowej o mocy 500 kW).

Zgodnie z ustawą po 16 lipca 2019 r. w strefie brak jest możliwości wydawania decyzji administracyjnych o warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla funkcji mieszkaniowej. Obowiązujące ograniczenia nie dotyczą funkcji innych niż mieszkaniowa oraz przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, remontu, montażu lub odbudowy budynku mieszkalnego albo o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa (podst. prawna: art. 4 ust. 3 ww. ustawy).

Brak możliwości lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej m. in. w rejonie ulic: Głównej, Przejazdowej, Lwowskiej, Tatrzańskiej, Osada Młyńska, Rzepakowej, Konwaliowej i Przestrzennej nie jest zgodny z polityką przestrzenną miasta Częstochowy, zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy  zapisaną w zaktualizowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy - przyjętym uchwałą 21 listopada 2019 r.

Stąd zamiar wykorzystania możliwości prawnych, przewidzianych w art. 15 ust. 8 ww. ustawy. Do dnia 16 lipca 2022 r. miasto ma czas na uchwalenie planów miejscowych przewidujących lokalizację zabudowy mieszkaniowej (bądź takiej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. bez zachowania kryterium odległościowego od elektrowni wiatrowych.

Wnioski do tych planów miejscowych można składać w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej w terminie do 3 stycznia 2020 r.


Na podstawie inf. z Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej

Pliki do pobrania: