Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

26 listopada 2019
PORZĄDEK OBRAD XXI ZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
[zdjęcie aktualności]

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. 2019 r., poz. 506 ze zm.)

zwołuję

na dzień 28 listopada (czwartek) 2019 roku o godz. 12.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXI zwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Wystąpienia zaproszonych gości.
8.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9.    Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2020 (BR.1.XXI.19)  oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 (BR.2.XXI.19)  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033. (BR.3.XXI.19)  
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019. (BR.4.XXI.19)  
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy. (BR.5.XXI.19)  
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasto Częstochowa, położona w Częstochowie przy ul. Stawowej 18 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (BR.6.XXI.19)  
14.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. (BR.7.XXI.19)  
15.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. (BR.8.XXI.19)  
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 75/VI/2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Częstochowy (ul. Odlewników). (BR.9.XXI.19)  
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Częstochowy do zmian klimatu do roku 2030”. (BR.10.XXI.19)  
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Częstochowa do międzynarodowego stowarzyszenia o nazwie Shrines of Europe – Stowarzyszenie Miast Sanktuariów Europy. (BR.11.XXI.19)  
19.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
20.    Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zbigniew Niesmaczny