Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

29 marca 2019
PROFILAKTYKA POZYTYWNA W PRAKTYCE PRACY SZKOŁY
[zdjęcie aktualności]

Dyrektorzy i pedagodzy szkół podstawowych wzięli udział w seminarium, inaugurującym program profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk.

Uczestnicy dwudniowego spotkania, które odbyło się w Ratuszu Miejskim, wysłuchali wykładów poświęconych pozytywnej profilaktyce, wzmacnianiu czynników chroniących uczniów oraz szansom i zagrożeniom współczesności jako wyzwaniu dla wspólnej mobilizacji szkoły, wychowawców i rodziców w procesie wychowania. Dyrektorzy i pedagodzy wzięli też udział w panelach dyskusyjnych, obejrzeli prezentację dotyczącą samego programu - Banku Dobrych Praktyk, a więc prostym i skutecznym działaniom profilaktycznym w praktyce pracy wychowawcy. Konferencję rozpoczął zastępca prezydenta Andrzej Szewiński.

Drugiego dnia, 29 marca, w ramach seminarium pedagodzy uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych, których tematem była szkoła zorientowana na rozwiązania - praca z zespołem klasowym w oparciu o zasoby grupy, wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych oraz praca indywidualna z uczniem agresywnym.

Program Bank Dobrych Praktyk powstał jako odpowiedź na stale narastający problem agresji w szkole i przemocy w grupach klasowych, który dotyka w równie destrukcyjnym stopniu uczniów przejawiających takie zachowania jak i ich otoczenie, a z którym mierzyć się muszą – w większym lub mniejszym stopniu osamotnieni – wychowawcy.

Program, rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla placówek oświatowych zlecił do realizacji w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychPrezydent Miasta Częstochowy. Jest finansowany ze środków Gminy Miasta Częstochowy.

Działania wychowawcze i profilaktyczne ukierunkowane na akceptację dziecka agresywnego mogą zapobiegać powstawaniu i rozwojowi niewłaściwych zachowań. Dobrze funkcjonujący zespół klasowy, dobre relacje z wychowawcą, mogą stać się środowiskiem korygującym zachowania uczniów. Kompetencje wychowawcy do stwarzania przyjaznego środowiska uczennicom i uczniom zagrożonym odrzuceniem lub odrzuconym, są ważnym elementem budowania warunków do prawidłowego rozwoju dziecka, pomimo nieprawidłowego funkcjonowania otoczenia - np. środowiska rodzinnego.

Celem głównym Banku Dobrych Praktyk jest wzmocnienie w środowisku szkolnym czynników ochraniających uczennice i uczniów przejawiających zachowania agresywne. Cele szczegółowe z kolei, to wzrost poziomu akceptacji w klasie wobec uczniów przejawiających zachowania agresywne; wzrost pozytywnego postrzegania środowiska szkolnego przez uczniów agresywnych; zwiększenie ilości podejmowanych przez wychowawców działań wpływających na spójność grupy oraz wzrost kompetencji wychowawców niezbędnych do kształtowania więzi i wsparcia z uczniami agresywnymi.

Program składa się z trzech modułów. Moduł I to właśnie kończące się dwudniowe seminarium konferencyjno-szkoleniowe dla dyrektorów i pedagogów szkół pn. „Profilaktyka pozytywna w praktyce pracy szkoły”; Moduł II - cykl 8 szkoleń dla wychowawców; Moduł III - Akademia Skutecznej Pracy z Rodzicem (dwudniowy wyjazd szkoleniowy).

W ramach realizacji programu, dla wychowawców biorących w nim udział zapewnione są konsultacje grupowe i indywidualne oraz komplet materiałów dydaktycznych.

Podzielony na cały rok kalendarzowy, cykl całodziennych warsztatów szkoleniowych, umożliwi wychowawcom nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności w zakresie pracy z grupą i procesem grupowym, a przez to uzyskanie kompetencji do podjęcia w kolejnych etapach projektu aktywnych działań, wobec uczennic i uczniów najbardziej zagrożonych.