Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

18 marca 2019
PO GRABÓWCE I KIEDRZYNIE CZAS NA ODWODNIENIE PÓŁNOCY
[zdjęcie aktualności]

Miasto zdobyło 9,6 mln zł unijnego wsparcia na inwestycję, która jest nie tylko kolejnym elementem zwiększania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Częstochowy, ale służy też poprawie jakości dróg. Ulice Lawendowa, Hiacyntowa i część ul. św. Brata Alberta przejdą metamorfozę – ich odwodnieniu będzie towarzyszyć budowa m.in. nowych jezdni, chodników i ścieżek rowerowych.   

Bezpośrednim celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych na Północy, co ma zapobiec zalewaniu tamtejszych terenów. Zwiększy się ilość retencjonowanej naturalnymi metodami wody, przez co łatwiej będzie zapobiegać zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu.

- Bardzo się cieszę, że do dwóch dużych inwestycji odwodnieniowych, na Grabówce i w Kiedrzynie, dołącza teraz kolejna. – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Tym razem będziemy mogli zabezpieczyć przed podtopieniami dzielnicę Północ. Efektem będzie nie tylko większe bezpieczeństwo czy nowa infrastruktura drogowa. Liczymy, że zagospodarowanie wody deszczowej na terenie miasta przełoży się też z czasem na mniejsze obciążenia z tytułu podatku deszczowego, narzuconego samorządom przez nowe prawo wodne.   

Przebudowa czeka trzy ulice – Lawendową, Hiacyntową i odcinek ul. św. Brata Alberta (od ul. Pileckiego do ul. Makuszyńskiego). W ramach części zadania dotyczącej ul. Lawendowej w pasie drogowym tej ulicy zaprojektowano jezdnie o szerokości 5 m i długości ponad 217 m, ze zjazdami indywidualnymi i publicznymi. Piesi będą poruszać się jednostronnymi chodnikami o szerokości 2 m. Aby ułatwić im przekraczanie jezdni na skrzyżowaniach, zaprojektowano tzw. miejsca akumulacji pieszych, gdzie krawężnik będzie maksymalnie obniżony. Powstanie kanalizacja deszczowa, która przejmie wody opadowe oraz roztopowe i odprowadzi je do zbiornika chłonno-odparowującego. Ulica Lawendowa zostanie oświetlona dzięki 8 latarniom z wysięgnikami i oprawami LED. W skład kanału technologicznego wejdą studnie SKR, kanalizacja pierwotna jednootworowa, rura światłowodowa oraz mikrokanalizacja. Roboty obejmą też przebudowę sieci elektroenergetycznych.

Z kolei w pasie drogowym ul. Hiacyntowej zaprojektowano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m, szeroki na 2 m chodnik (od strony południowej), 6 zjazdów, skrzyżowanie z ulicą podrzędną oraz dwa przejścia dla pieszych. Odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej dotyczyć ma całego ciągu ulicy; powstaną też przyłącza do posesji w obrębie pasa drogowego. Zaprojektowano również otwarty zbiornik chłonno-odparowujący o głębokości 2,2 m i pojemności czynnej prawie 1 200 m³. Prace na ul. Hiacyntowej obejmą też budowę nowego kanału technologicznego ze studniami oraz sieci oświetlenia.
    
Na ul. Św. Brata Alberta asfaltowa jezdnia będzie miała szerokość 6 m – na jednym z łuków będzie się poszerzać. Zaprojektowano obustronne opaski bezpieczeństwa, obustronne chodniki, dwukierunkową, asfaltową drogę rowerową, szeroką na 2 m (po stronie południowo-wschodniej). Powstaną 73 zjazdy, dwa przejścia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów, a także skrzyżowania trzywylotowe z ulicami podrzędnymi oraz czterowylotowe z ul. Makuszyńskiego i ul. Jemiołową. Odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej – z przyłączami do posesji w obrębie pasa drogowego – zaplanowano w całym ciągu ulicy. Zbudowane zostanie oświetlenie; planuje się też przebudowę odcinka linii napowietrznej. Całości dopełni nowy kanał technologiczny wraz ze studniami.  

Kiedy wszystkie te prace się zakończą, na Północy dzięki tej inwestycji będzie prawie 1 400 m nowej sieci kanalizacji deszczowej i dwa nowe urządzenia służące gospodarowaniu wodami opadowymi. Choć nadrzędnym celem jest uporządkowanie gospodarki wód opadowych i roztopowych w dzielnicy, to zadanie wpisuje się w założenia dwóch miejskich programów: ”Kierunek Przyjazna Częstochowa” i ,,Lepsza Komunikacja”. Ważny jest zarówno jego ekologiczny, jak i drogowy wymiar, bo inwestycja ma skutkować większym komfortem poruszania się pojazdami w tej części miasta.

Zakończenie robót planowane jest na rok 2020. Ich całkowita wartość to nieco ponad 21 mln 575 tys. zł, z czego koszty kwalifikowane mają wynieść 11,3 mln zł, a niekwalifikowane blisko 10,3 mln zł. Wnioskowane wsparcie unijne to 9,6 mln zł. Miasto zdobyło je w ramach konkursu z programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz  z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Poddziałanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.). Instytucją zarządzającą tym zakresem w programach POIiŚ jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który zakwalifikował częstochowski projekt do dofinansowania.  

Przypomnijmy, że już w 2018 roku miasto sfinalizowało odwodnienie dzielnicy Grabówka. To zadanie kosztowało 24,5 mln zł, z czego ponad połowa – 13,5 mln zł – pochodziła z dofinansowania unijnego za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Kończą się już roboty przy drugiej dużej inwestycji tego typu – odwodnieniu Kiedrzyna. Tu koszt wyniósł 13,9 mln zł (koszty kwalifikowane to 13,3 mln zł; samo dofinansowanie zaś –  ok. 11,3 mln zł).


 
 
na podst. inf. z MZDiT, Marcin Breczko

na zdjęciu: fragment ukończonej inwestycji przy odwodnieniu Grabówki