Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

6 grudnia 2018
DWA PROJEKTY Z UNIJNYM WSPARCIEM – SKORZYSTAJĄ MALUCHY I PRZYSZLI PRACOWNICY
[zdjęcie aktualności]

,,Zawodowa Współpraca 2” wesprze młodzież szkół zawodowych i będzie kontynuacją bardzo udanej pierwszej edycji. Z kolei dzięki projektowi ,,Wesołe Przedszkole” powstaną 2 oddziały przedszkolne, a łącznie skorzysta z niego ponad 400 dzieci, także tych z niepełnosprawnościami. Na oba projekty miasto zdobyło 5,4 mln zł.

Głównym efektem projektu ,,Zawodowa Współpraca 2” (który potrwa od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku) będzie podniesienie konkurencyjności absolwentek i absolwentów częstochowskich szkół zawodowych. Młodzież weźmie udział w kolejnych praktykach i stażach, kursach zawodowych, zajęciach specjalistycznych; skorzysta również z doradztwa zawodowego. Z kolei dla pedagogów przewidziano m.in. kursy i szkolenia doskonalące. W sumie wsparcie dotrze do ponad 320 osób. Wzbogaci się także baza dydaktyczna –  w postaci doposażonych pracowni zawodu i nowych pomocy dydaktycznych. W Zespole Szkół im. B. Prusa środki projektu pójdą m.in. na rozwój kompetencji młodych ludzi w tak poszukiwanych na lokalnym rynku specjalnościach jak technik procesów drukowania czy technik technologii szkła. Co istotne i ciekawe – Częstochowa będzie jedynym miastem w Polsce, w którym – właśnie z funduszy ,,Zawodowej Współpracy 2”  – będą się kształcić technicy mechatronicy w specjalności ,,zegarmistrz”. Obecnie bardzo trudno jest znaleźć fachowców w tej branży, a popyt na nich – wbrew pozorom – wcale nie zniknął.

Nowy projekt ,,Wesołe Przedszkole” będzie realizowany od 1 lutego przyszłego roku do 31 lipca 2020 roku. Umożliwi m.in. powstanie nowych oddziałów zamiejscowych Miejskich Przedszkoli nr 37 i 38 w Szkołach Podstawowych nr 53 (przy ul. Orkana) i 41 (przy ul. Okólnej). 2 nowe, wyposażone w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne oddziały zaoferują łącznie 50 miejsc, a sama ich lokalizacja jest nieprzypadkowa – urzędnicy najpierw dokładnie zbadali, w których rejonach Częstochowy popyt na miejsca w przedszkolach będzie największy w okresie realizacji projektu. Korzyści z ,,Wesołego Przedszkola” odczuje łącznie ponad 400 dzieciaków z MP 37 i 38. Dla 11 maluchów z niepełnosprawnościami projekt przewiduje dodatkowe specjalistyczne zajęcia indywidualne (np. terapia behawioralna, ręki, ruchu, integracja sensoryczna, logorytmika), dla pozostałych – zajęcia rozwijające m.in. umiejętności psychoruchowe i kompetencje emocjonalne. 27 nauczycielek przedszkolnych będzie miało szansę podnieść swoje kompetencje – zwłaszcza te, których potrzeba do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- To kolejne projekty, które zawierają elementy innowacyjnego wsparcia zawodowego i edukacyjnego, wpisując się w programy ,,Teraz Lepsza Praca” i ,,Kierunek Przyjazna Częstochowa”. – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Dzięki unijnemu dofinansowaniu inwestujemy w zawodowy potencjał tych, którzy już za chwilę wejdą na rynek pracy, a z drugiej strony – opiekujemy się jeszcze lepiej naszymi najmłodszymi.

Łączna wartość obu projektów to 5 mln 830 tys. zł (Zawodowa Współpraca – blisko 4,5 mln zł; Wesołe Przedszkole – około 1,4 mln zł), na które Częstochowa uzyskała 5,4 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego.

Szczegółowe dane dotyczące obu projektów:

ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Grupa docelowa:


- 286 uczniów/uczennic (60 Kobiet) z klas I-III  branżowych szkół zawodowych i klas I-IV techników;
- 37 nauczycieli/nauczycielek (19K) przedmiotów ogólnych i zawodowych oraz instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.
Wartość projektu: 4 468 434,25 zł; w tym dofinansowanie: 4 245 012,54 zł

Cel główny projektu:


1. wzrost konkurencyjności na rynku pracy 286 (60 K) absolwentów/ek z 4 szkół zawodowych, poprzez udział uczniów/uczennic w:
 - doradztwie edukacyjno - zawodowym,
 - kursach zawodowych, w tym certyfikowanych,
 - zajęciach specjalistycznych
 - praktykach i stażach,
2 . poprawa efektywności kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni zawodu i zakup pomocy dydaktycznych,
3 . udział 37 nauczycieli/ek w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących w okresie realizacji projektu tj. od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wykaz szkół i zawodów w projekcie:

 - Zespół Szkół im. Bolesława Prusa: Technikum nr 11: (technik procesów drukowania, technik technologii szkła, technik mechatronik z innowacją zegarmistrz);
Branżowa Szkoła I stopnia (drukarz, introligator)
 
- Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta: Technikum nr 7 (technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,
Szkoła Branżowa I stopnia nr 5 (tapicer, stolarz, krawiec)
 
- Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego: Technikum nr 5 (technik informatyk, technik budownictwa)
 
- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego: Technikum nr 9 (technik elektryk, technik urządzeń dźwigowych); Szkoła Branżowa I stopnia nr 7 (elektryk).
 
WESOŁE PRZEDSZKOLE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 1 358 772 zł, w tym dofinansowanie 1 154 956,20 zł
Realizacja projektu: od 01.02.2019 r. do 31.07.2020 r.

Grupa docelowa:
Miejskie Przedszkole nr 37 i 38 (uruchomienie 50 nowych miejsc przedszkolnych)
401 dzieci, w tym 11 dzieci z niepełnosprawnościami
27 nauczycieli/ek

Cel główny projektu:

 • dostosowanie pomieszczeń w Szkołach Podstawowych nr 41 i 53 pod 2 nowe oddziały przedszkolne (MP 37 i MP 38) i uruchomienie 50 nowych miejsc przedszkolnych (28K);
 • poszerzenie oferty edukacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla 11 dzieci z niepełnosprawnościami (3K) i dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej dla 390 dzieci (203K),
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 27 (27K) nauczycieli/ek z Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38.


Ponadto projekt przewiduje doposażenie Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt przewiduje wsparcie dla dzieci w postaci:
1. specjalistycznych/indywidualnych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami:

 • terapia behawioralna
 • terapia ręki
 • terapia ruchu
 • integracja sensoryczna
 • logorytmika

2. zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy i rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne u dzieci:

 • rytmika
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z lego Education
 • zajęcia ruchowe z zumbą
 • gimnastyka korekcyjna


Wsparcie otrzyma również 27 nauczycieli/ek z Miejskiego Przedszkola nr 37 i 38 w postaci szkoleń doskonalących w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z pedagogiki specjalnej:

 • terapia ręki
 • terapia behawioralna
 • terapia integracji sensorycznej I stopnia
 • terapia integracji sensorycznej II stopnia
 • trening umiejętności społecznych
 • logorytmika
 • język komunikacji
 • wspomaganie w skupianiu uwagi
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci


W ramach zadania 1 zostaną utworzone 2 nowe oddziały przedszkolne prowadzone przez Miejskie Przedszkole 37 i Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie każdy po 25 dzieci.

W pomieszczeniach zostaną przeprowadzone prace remontowo-adaptacyjne. Miejskie Przedszkole nr 38 zostanie od podstaw wyposażone w plac zabaw, a Miejskie Przedszkole nr 37 doposażone w nowe atrakcje dla dzieci. Nowe oddziały zostaną kompleksowo wyposażone w meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.


mb