Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

6 grudnia 2018
Europa dla obywateli - nabór partnerów ngo do projektu

Ogłasza się nabór organizacji pozarządowych zainteresowanych realizacją projektu w ramach programu Unii Europejskiej  "Europa dla obywateli" - komponent 2 "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie".

Program "Europa dla obywateli" wspiera organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Obszar tematyczny:
1. projekty na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, rozwijające zaangażowanie społeczne i solidarność, aktywnie włączające obywateli, w tym w tworzenie polityk UE;
2. projekty sprzyjające nawiązaniu współpracy międzysektorowej i wprowadzenia rozwiązań systemowych w danym zakresie.

Projekt powinien:
- być związany ze strategiami UE, angażować obywateli w kształtowanie polityki UE związanej z celami programu, zwiększać udział obywateli w procesie decyzyjnym;
- wypracować nową narrację dla Europy – zorientowanej na obywateli;
- wspierać międzykulturowe uczenie się, zaangażowanie społeczne i wolontariat w skali całej UE;
- wzmacniać postawy obywatelskie; budowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Uczestnicy projektu:
Wnioskodawcy i partnerzy to organy publiczne oraz organizacje nienastawione na zysk, posiadające osobowość prawną.

Partnerstwo:
Warunkiem złożenia projektu jest nawiązanie partnerstwa z 3 krajami, z których co najmniej 2 będą krajami Unii Europejskiej.

Nabór prowadzony będzie  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2018 r.

Wniosek dot. naboru należy dostarczyć w następujący sposób:
- przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13,
- dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
- przesłać podpisany wniosek poprzez e-PUAP lub SEKAP.

Szczegółowe informacje dot. projektu odstępne są na stronie internetowej: https://europadlaobywateli.pl/

Pliki do pobrania: