Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

11 października 2018
URZĄDZAM SWOJE MIASTO - IDĘ NA WYBORY
[zdjęcie aktualności]

- to hasło kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do mieszkanek i mieszkańców miast, realizowanej wspólnie przez samorządy zrzeszone w Związku Miast Polskich.


Kontynuowana przez ZMP kampania „Urządzam swoje miasto”, tym razem pod hasłem „…idę na wybory” ma zwiększyć zainteresowanie udziałem w głosowaniu. Inicjatywa Związku ma uświadomić mieszkańcom, że wspólnie ze swoimi przedstawicielami w samorządzie mogą kształtować swoje najbliższe otoczenie
- Za pośrednictwem kampanii dostarczamy Polakom wiedzy ma temat narzędzi i możliwości, które pozwalają mieszkańcom miast aktywniej uczestniczyć w życiu lokalnym i włączać się do zarządzania, a także budują dobre relacje z samorządami  – komentuje Joanna Nowaczyk, zastępca dyrektora Biura Związku Miast Polskich.

Hasła pojawiające się w kampanii to m.in. Urządzam swoje miasto – idę na wybory, Urządzam swoje miasto – głosuję w budżecie obywatelskim, Urządzam swoje miasto – działam w NGO, Urządzam swoje miasto – zgłaszam wnioski do planu zagospodarowania mojej dzielnicy.
Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie: www.miasta.pl/kampania.


URZĄDZAM MIASTO I PRZEKAZUJĘ PODEJMOWANIE DECYZJI MOIM PRZEDSTAWICIELOM

Rada miasta/gminy

Reprezentacja mieszkańców działająca na rzecz miasta

Rada miasta (i gminy) jest organem decyzyjnym i kontrolnym w każdym mieście (i gminie). Radnych do rad wybierają bezpośrednio mieszkańcy miast (i gmin) w wyborach samorządowych; od 2018 roku na 5 lat. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zwykle w urzędzie miasta i gminy. Decyzje podejmowane przez radę w sprawach różnych dziedzin życia miasta, spisywane są w formie uchwał. Mieszkańcy mają prawo do uzyskiwania informacji o działalności rady, uczestniczenia w sesjach i posiedzeniach komisji rady. Radni interweniują w imieniu mieszkańców, spotykają się z urzędnikami, szukają rozwiązań, zgłaszają pytania i interpelacje na sesjach.

Prezydent/burmistrz
Wykonuje uchwały rady gminy zgodnie z przepisami prawa

Mieszkańcy większych miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców wybierają prezydenta. Burmistrzowie wybierani są w mniejszych miastach. Prezydent lub burmistrz wykonuje uchwały rady i i realizuje zadania określone przepisami prawa. Zarządza majątkiem gminy i odpowiada za wykonanie budżetu. Może też podejmować indywidualne decyzje, od których można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Działalność prezydenta i burmistrza jest kontrolowana przez radę miasta. Radni i mieszkańcy mogą odwołać swoich włodarzy tylko poprzez referendum.
Wybory samorządowe    
Już jesienią 2018 możesz wybrać przedstawicieli w Twoim mieście!

Samorząd terytorialny w Polsce od 1990 r. tworzą gminy, a od 1999 r. również powiaty i województwa. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.
Gminą może być:
- miasto (gmina miejska),
- miasto z sąsiadującym obszarem (gmina mieszana miejsko-wiejska),
- wieś z sąsiadującym obszarem (gmina wiejska).
Obecnie mamy 66 miast na prawach powiatu i prawie 2,5 tysiąca gmin, w tym 930 miast. Ustrój Warszawy jako miasta stołecznego jest nieco inny, stolica jest podzielona dodatkowo na 18 dzielnic.
Każdy szczebel samorządu ma różne zadania, odpowiada za realizację różnych usług publicznych, z których każdy z nas korzysta, choć w różnym zakresie i na różnych etapach życia

                                                                                                                                      Na podstawie inf. ZMP