Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

3 września 2018
KONKURS DLA ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
[zdjęcie aktualności]

Do 30 września absolwentki i absolwenci uczelni – nie tylko częstochowskich – mogą zgłaszać się do konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy.   

Uczestnikiem konkursu może być absolwent uczelni wyższej, który obronił pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w terminie obejmującym czas od 1 września ubiegłego roku do 31 sierpnia bieżącego roku.  

Prace konkursowe (komplet dokumentów) w polskiej wersji językowej,  należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy (pok. 3) lub wysłać drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty należy opatrzyć dopiskiem ,,Konkurs na pracę naukową – Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju”.                                      

Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:

1)    pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
2)    wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
3)    wypełnionego i podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
4)   potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
5)    curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
6)    streszczenia pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.

Dla laureatów konkursu za najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie przewidziane  są nagrody – dyplomy i nagrody pieniężne:

za I miejsce – 5000,00 złotych brutto
za II miejsce – 4000,00 złotych brutto
za III miejsce – 3000,00 złotych brutto

W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.

W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia Regulaminu konkursu zostaną podjęte stosowne czynności: odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w terminie 14 dni od daty jej przyznania. Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za pośrednictwem strony internetowej www.czestochowa.pl

Pełny regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny poniżej.
 

Pliki do pobrania: