Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

31 sierpnia 2018
ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW WYBORCZYCH W PASIE DROGOWYM
[zdjęcie aktualności]

Poniżej komunikat Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w sprawie umieszczania materiałów wyborczych –  plakatów i haseł – w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta Częstochowy.

W związku z kampanią wyborczą w wyborach samorządowych w roku 2018, na podstawie art. 109 i 110 Ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. 2018 nr 21 poz. 754) Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, wykonujący zadania zarządcy dróg informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzeniach oraz obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych znajdujących się w zarządzie gminy z wyłączeniem:

•    obiektów inżynieryjnych: mostów, kładek, estakad i wiaduktów;
•    słupków i słupów z umieszczonymi: znakami drogowymi, nazwami ulic;
•  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego łącznie z ogrodzeniami segmentowymi (siatki) w pasach rozdziału jezdni, przy torowisku oraz barierami przy chodnikach;
•    sygnalizatorów sygnalizacji drogowej;
•    infrastruktury przystankowej, w tym wiat przystankowych;
•    latarni w ciągu alei Najświętszej Maryi Panny.

Zgoda na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych nie wymaga wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego, jak również nie podlega opłacie.

Umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych, energetycznych, trakcyjnych i innych obiektach w pasie drogowym dróg publicznych nie będących własnością gminy Częstochowa wymaga uzyskania zgody ich właścicieli lub zarządców.

Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani widoczności użytkownikom dróg.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód, czyli z użyciem TYLKO plastikowych uchwytów i obejm.

Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Po upływie tego terminu materiały wyborcze mogą zostać usunięte na koszt obowiązanych.


p.o. Dyrektora MZDiT
mgr inż. Piotr Kurkowski