Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

16 kwietnia 2018
DNI OTWARTE. ŚWIATOWY DZIEŃ TRZEŹWOŚCI
[zdjęcie aktualności]

W związku z obchodami Światowego Dnia Trzeźwości miejskie instytucje i organizacje pozarządowe działające w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy” organizują dni otwarte.

Jeszcze dzisiaj, 16 kwietnia  w siedzibach organizacji i instytucji, zajmujących się szeroką pojętą problematyką uzależnień, na częstochowianki i częstochowian czekająm.in.konsultanci, terapeuci, lekarze, psycholodzy, prawnicy, ale także specjalnie warsztaty. Dni otwarte potrwają do końca tygodnia. Poniżej - harmonogram.

Na co dzień w Częstochowie oprócz różnego rodzaju pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzone są przede wszystkim liczne działania profilaktyczne.

- W 2017 roku  na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaliśmy ponad  5 mln złotych – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej, inaugurującej obchody Światowego Dnia Trzeźwości prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.  - Nie byłoby to możliwe gdyby nie współpraca z naszymi partnerami - organizacjami pozarządowymi, za co i przy tej okazji chciałbym im podziękować.

By ta współpraca układała się jeszcze lepiej, w grudniu 2015 roku podpisano Porozumienie w ramach Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”. W sumie podpisały je aż 22 miejskie instytucje i organizacje pozarządowe.Celem Porozumienia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą oraz przeciwdziałanie uzależnieniom zgodnie z Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020, Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

Liderem Porozumienia jest Gmina Miasto Częstochowa, swoje działania realizuje przy pomocy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej.

Spotkania z Partnerami w ramach „dobrych praktyk” odbywają się w różnych jednostkach i mają na celu promocję podejmowanych działań o charakterze profilaktycznym, opiekuńczo-wychowawczym, psychoedukacyjnym, terapeutycznym, socjoterapeutycznym, korekcyjno-edukacyjnym, ekspozycję sukcesów, wymianę doświadczeń oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami.

- W ramach Partnerstwa organizujemy m.in. debaty, konferencje, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży, zawody sportowe- mówiła Ewa Lichterowicz z Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, reprezentująca także Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej.

Podczas konferencji o swoich działaniach i współpracy mówił Marek Grzyb z Jurajskiego Centrum Leczenia Uzależnień,  Elżbieta Ferenc z Fundacji Chrześcijańskiej "Adullam", Kazimierz Słobodzian ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy "Agape", Małgorzata Długosz z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zbigniew Jadczak ze Stowarzyszenia Abstynenckiego "Północ", Małgorzata Mruszczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej MOPS i Alina Kula z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 W 2017 roku na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę 5.242.813 zł , w tym m.in.: 

 

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ prowadził m.in.działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; stale współpracuje m.in. z Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Częstochowskim Stowarzyszeniem ETOH, Ośrodkiem Terapii Uzależnień od Alkoholu w Częstochowie, Ośrodkiem Terapii Uzależnień w Parzymiechach, Centrum Terapii w Częstochowie, Częstochowskim Centrum Interwencji Kryzysowej i z pozostałymi partnerami Partnerstwa Aktywności Lokalnej „Częstochowa – mówimy NIE uzależnieniom i przemocy”.

Współdziała w przeprowadzaniu procedury „Niebieskiej Karty”; udziela rodzinom z problemem alkoholowym - wraz z organizacjami pozarządowymi, którym zleca część zadań - pomocy psychologicznej i prawnej, realizuje liczne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, pedagogów, rodziców (np. Profilaktyka poprzez sport”, „Lepiej grać niż brać”), w placówkach wsparcia dziennego pedagodzy, streetworkerzy realizują specjalne programy profilaktyczno-wychowawcze, jeszcze inne zajęcia oraz programy profilaktyczne i  socjoterapeutyczne są prowadzone dla dzieci i młodzieży w placówkach całodobowych.

Wydział dofinansował  działalność 22 Centrów Animacji Rekreacyjno-Sportowej (w kwocie 215 650 zł), finansował wypoczynek letni z programem profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych oraz elementami profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.

W ub. roku zorganizowano m.in. dwie edycje Częstochowskich Dni Profilaktyki, Przegląd Małych Form Teatralnych „Młodość bez uzależnień”, warsztaty profilaktyczne „Akceptacja i stereotypy” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych, piknik profilaktyczny; dwudniowe szkolenia warsztatowe dotyczące zapobiegania samobójstwom oraz samookaleczeniom dzieci i młodzieży; na zlecenie Wydziału przeprowadzono badania ankietowe wśród uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat używania środków psychoaktywnych i innych substancji uzależniających; przeprowadzono autorskie programy profilaktyczne:Program Edukacyjny Pierwsze Emocje (PEPE)” w 94 oddziałach przedszkolnych oraz 2 edycje, rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Profilaktyczno-Wychowawczego „Epsilon” – w sumie dla blisko 200 klas IV szkół podstawowych. Dla 170 dzieci i młodzieży z Częstochowy zorganizowano Miejską Grę Profilaktyczną.

Zrealizowano także działania profilaktyczne, interwencyjno-pomocowe wśród osób bezdomnych zagrożonych uzależnieniem.

Ponadto Wydział stale wspiera działalność instytucji, stowarzyszeń, klubów abstynenckich, punktów konsultacyjnych, klubów sportowych oraz osób fizycznych w ramach otwartych konkursów ofert.

Wydział organizował także szkolenia dla sprzedawców dotyczące zasad odpowiedzialnej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a 14 grudnia 2017 roku zawarto Częstochowską Koalicję na Rzecz Odpowiedzialnej Sprzedaży Alkoholu we współpracy z Miejską Radą Seniorów w Częstochowie oraz Młodzieżową Radą Miasta Częstochowy.

WYDZIAŁ EDUKACJI  przeznaczył środki m.in. na promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego czasu, na realizację projektów i programów profilaktycznych oraz rozszerzenie oferty i poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej; na zadanie „Profilaktyka poprzez sport”

WYDZIAŁ ZDROWIA realizował działania dotyczące zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapia grupowa i konsultacje indywidualne oraz interwencja kryzysowa,

→ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  obsługuje od strony organizacyjno-technicznej Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w zakresie prowadzenia procedury Niebieskiej Karty.

W zakresie pomocy specjalistycznej przeprowadzono terapie krótkoterminowe w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych przemocą i osób stosujących przemoc.

→ OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI, a w jego ramach działalność m.in.  Centrum Edukacyjno-Interwencyjnego (m.in. zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów częstochowskich szkół; szkolenie dla pielęgniarek i położnych; a nawet program dla osób skazanych „Wpływ alkoholu na popełnienie czynu zabronionego”) oraz Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej oraz osób z problemami uzależnień.

Z wykorzystaniem informacji z Wydziału Polityki Społecznej, S. Bielecka

Pliki do pobrania: