Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Aktualności

12 lutego 2018
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie ze środków PFRON

Przypominamy,  że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 05 października 2017 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r.”. Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 listopada 2017 r. do 28 lutego 2018 roku.  

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 roku. 

Cele programu

 1. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
 2. Celami operacyjnymi programu są:
 • zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
 • zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
 • zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
 • zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
 • zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.  

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 3. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
 4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 6. obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jolanta Sulema
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych

Referat Spraw Społecznych
Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Częstochowa
mail: jsulema@czestochowa.um.gov.pl
tel. 34 37 07 684

 źródło: www.pps.czestochowa.pl